ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 09:32
އެޓާނީ ޖެނަރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު
އެޓާނީ ޖެނަރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު
ރައީސް އޮފީސް
ގާނޫނީ ލަފާ ދިނުން
ފާއިތުވެދިޔަ ހަ މަސް ދުވަހު 428 މައްސަލައެއްގެ ގާނޫނީ ލަފާ އޭޖީ އޮފީހުން ދީފި
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ލަފާ ހޯދުމަށްޓަކައި ޖުމްލަ 471 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 1ން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ 30 ގެ ނިޔަލަށް 428 މައްސަލައެއްގެ ގާނޫނީ ލަފާ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދީފިއެވެ.

އެ އޮފީހުން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ލަފާ ހޯދުމަށްޓަކައި ޖުމްލަ 471 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 428 ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ލަފާ ދީފައިވެއެވެ.

އޭގެތެރެއިން ބިލް ތަސްދީގު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން 7 ލަފާދީފައިވާއިރު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން 122 ލަފާ ވަނީ ދީފައެވެ. ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 81 ލަފާ ދީފައިވާއިރު އުސޫލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 26 ލަފާ ވަނީ ދީފައެވެ. އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން 187 ލަފާ ވަނީ ދީފައެވެ.

އެޖީ އޮފީހުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު ކުރީ ސަރުކާރުން ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުރި 19 މައްސަލައެއްގައި, ދައުލަތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 6 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާކަމަށް އެޓާނީ ޖެނަރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ވަނީ ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ދައުލަތުން ބަދަލު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތައް ސާފު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ހުށައެޅި ކަމަށެވެ. މިޝަކުވާތައް ހުށައަޅާފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވި ސެޓެލްމަންޓް ކޮމެޓީއަށެވެ.

ކޮމެޓީއަށް 37 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނު ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން ކޮމެޓީން ބަދަލު ދޭން ނިންމި ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ ނޫމަޑި މައްސަލަކަން ރިފްއަތު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ބަންޑާރަ ނައިބު ވިދާޅުވީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ބެލި މައްސަލަތަކަކީ ވަޒީފާއާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުން އެކި ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުރި 19 މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ 6.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައެވެ.

ސަރުކާރުން ބަދަލު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ކުރެވޭ ހުކުމްތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ދައުލަތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން ބޭރުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ސަރުކާރަށްވެސް އެކަމުން ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމަކަށްވުމުން, ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަތައް ނިންމުމަށްވެސް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީފައިވާނެކަމަށް ރިފްއަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވިފަހުން ހުށަހެޅި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން އެމައްސަލަތައް ނިންމެވުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވިކަމަށް ވެސް ބަންޑާރަ ނައިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް