ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 10:05
މަންކީޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ޓިޝޫ ސާމްޕަލްއެއް
މަންކީޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ޓިޝޫ ސާމްޕަލްއެއް
ރޮއިޓާސް
މަންކީޕޮކްސް
މަންކީޕޮކްސް ކޭސްތަކުން މިފަހަރު ފެންނަ އަލާމާތްތައް ތަފާތު: ދިރާސާ
 
މަންކީޕޮކްސްގެ ޕޭޝަންޓުންގެ ކިބައިން ފެންނަމުންދާ ބައެއް އަލާމާތްތަކަކީ ޖިންސީ ގުޅުމުން ޖެހޭ ހާޕީޒްއާއި ސިފިލިސް ފަދަ ބަލިތަކުގައިވެސް ފެންނަ ފަދަ އަލާމާތްތަކެއް
 
ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މި އަހަރު ރެކޯޑް ކުރި މަންކީޕޮކްސް ބަލީގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 5000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާ
 
ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުން، ހުން އަންނަ މިންވަރާއި ވަރުބަލިވާ ނިސްބަތް މަދުވި ނަމަވެސް، ލަދުވެތި ގުނަވަންތަކުގެ ހަމަށް ގެއްލުންވި މިންވަރު އިތުރު

އިނގިރޭސިވިލާތުން މަންކީޕޮކްސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޕޭޝަންޓުންގެ ހަށިގަނޑުން ފެނުނު އަލާމާތްތަކަކީ މީގެ ކުރިން ފެތުރެމުން ދިޔަ މަންކީޕޮކްސް ކޭސްތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭހާ ތަފާތު އަލާމާތްތަކެއް ކަމަށް ލަންޑަންގެ ރިސާޗަރުންތަކެއް ހާމަކޮށް، ބައެއް ކޭސްތައް ފާހަގަނުކުރެވި ދޫކުރެވިފައި އޮވެދާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އުފެދިއްޖެއެވެ.

ޖިންސީ ސިއްހަތާ ބެހޭ ކްލިނިކުތަކުން މިއަހަރުގެ މެއި މަހު ފަރުވާ ހޯދި ޕޭޝަންޓުންގެ ތެރެއިން 54 ޕޭޝަންޓެއްގެ ކިބައިން އެއްކުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ހުން އަންނަ މިންވަރާއި ވަރުބަލިވާ ނިސްބަތް މަދުވި ނަމަވެސް، ލަދުވެތި ގުނަވަންތަކުގެ ހަމަށް ގެއްލުންވި މިންވަރު އިތުރު ކަމަށް ދިރާސާގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މަންކީޕޮކްސްއަކީ މީގެ ކުރިން، ހަމައެކަނި، އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ފެންނަމުން ދިޔަ (އެންޑެމިކް) ބަލިމަޑުކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މި ބަލީގެ އިތުރު ކޭސްތައް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މިހާރު ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މި އަހަރު ރެކޯޑް ކުރި މަންކީޕޮކްސް ބަލީގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 5000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، އެފްރިކާ ސަރަހައްދުން ބޭރުން، މިބަލީގައި މަރުވެފައިވަނީ 1 ޕޭޝަންޓް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މެއި މަހުގެ ކުރީ ކޮޅުން ފެށިގެން، އެފްރިކާ ސަރަހައްދުން ބޭރުން މަންކީޕޮކްސް ކޭސްތައް ފެންނަން ފަށާފައިވާއިރު، ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ކޭސްތައް ގިނައީ ވިލާތު ސަރަހައްދުގައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން ފަދަ އިތުބާރު ހިފޭ ސިއްހީ އިދާރާތަކުންވަނީ، މަންކީޕޮކްސް އާންމު ގޮތެއްގައި ފެތުރެމުން ދަނީ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ފިރިހެނުންގެ މެދުގައިކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ލޭންސެޓް އިންފެކްޝަސް ޑީޒީޒަސް ޖާނަލްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ދިރާސާގެ މުސައްނިފުން ވަނީ، މަންކީޕޮކްސްގެ ޕޭޝަންޓުންގެ ކިބައިން ފެންނަމުންދާ ބައެއް އަލާމާތްތަކަކީ ޖިންސީ ގުޅުމުން ޖެހޭ ހާޕީޒްއާއި ސިފިލިސް ފަދަ ބަލިތަކުގައިވެސް ފެންނަ ފަދަ އަލާމާތްތަކެއް ކަމުގައިވުމުން، މަންކީޕޮކްސްއަށް ސަމާލުވުމަށް އިތުރަށް ފަރުވާތެރިވުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ޗެލްސީ އެންޑް ވެސްޓްމިންސްޓާ ހޮސްޕިޓަލް އެންއެޗްއެސް ފައުންޑޭޝަން ޓްރަސްޓްގެ ތަޖުރިބާކާރުންވެސް ހިމެނޭހެން އެކުލަވާލާފައިވާ ދިރާސާގެ ބައެއް ހޯދުންތަކަށް ބަލާއިރު، މަންކީޕޮކްސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޕޭޝަންޓުންގެ 4 ބައިކުޅަ 1 ބައި މީހުންނަކީ އެޗްއައިވީއަށް ޕޮޒިޓިވް ޕޭޝަންޓުންނެވެ. އަދި 4 ބައިކުޅަ 1 މީހުންނަކީ ޖިންސީ ގުޅުމުން ޖެހޭ އެހެން ބަލިތައް ހުރި މީހުންނެވެ.

އެގޮތުން ޑރ.ރޫތު ބައިރަން ވިދާޅުވީ ބަލި ދެނެގަތުމުގައި ކުށްހީއެއް ކުރެވުމަކީ ބައްޔަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ދިނުމަށާއި، އިތުރު ބަޔަކަށް ބަލި ފެތުރިގެން ދިޔަ ނުދީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މަންކީޕޮކްސްއަކީ ވަރަށް ގާތުން، އެކީ އެއްތާ ވެގެން ނުވަތަ ކޮންޓެކްޓް ވެގެން ގައިން ގަޔަށް އަރާ، ފެތުރޭ ބައްޔަކަށްވާއިރު، ރިސާޗަރުން ދަނީ މި ބައްޔަކީ ފިރިހެނާގެ ދަރިފަނިންވެސް ފެތުރޭ ބައްޔެއްތޯ ބަލަމުންނެވެ.

ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންނާމެދު ގޯސް ނަޒަރަކުން ނުދުށުމަކީ، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒަސް އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް، ޑޭވިޑް ހޭމަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް