ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 07:43
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އުމަރު ފިކުރީ
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އުމަރު ފިކުރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން ގޯސްވުން
ކުރިން އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެހޭ ވާރޭ މިހާރު އެއް ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވެހޭ: އެންޑީއެމްއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް
ވަގުތީ ހިޔާ ބޭނުންވާ އާއިލާތަކަށް އެކަން ހަމަޖައްސާފައިވޭ

ކުރިން އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެހޭ ވާރޭ މިހާރު އެއް ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވެހޭ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)ގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އުމަރު ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި އުމަރު ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ރިކޯޑްތަކަށް ބަލާލިޔަސް މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ވާރޭވެހޭގެ މިންވަރު އެއްވަރަކަށް ހުރި ނަމަވެސް، އިންޓެންސިޓީ އާއި ސެވިއަަރިޓީ އިތުރު ކަމަށެވެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ކުއްލިއަކަށް ވާރޭވެހޭއިރު ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭ ކަމަށާއި އެހާ އަވަހަށް ވާރޭ ހުއްޓާލާ ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް މި ދިމާވަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާއި ހެދި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި 7 އަތޮޅެއްގެ 20 ރަށަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެތެރޭގައި ގިނައީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތައް ކަމަށެވެ. ގިނައިން ގެއްލުން ވެފައިވަނީ ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗަށާއި ގޭގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާއި އިމާރާތަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތައް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭ އިން ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށާއި ފެން ހިންދުމުގެ ކަންތައްތައް ވެސް އެމްއެންޑީއެފްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ވަގުތީ ހިޔާ ބޭނުންވާ އާއިލާތަކަށް އެކަން ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރަށް ވުމުން އީދުގައި މަޖާ ނެގިޔަސް މޫސުމަށް ބަލާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އުމަރު ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދަތުރުތައް ތައްޔާރުވާއިރު މޫސުމާއި ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ، ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އުދަ އަރައިގެން މިހާތަނަށް 451 ގެއަކަށް ލޮނުވަދެ 6 އާއިލާއެއް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގައި އެބަތިބިކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެންޑީއެމްއޭއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ށ. ބިލެތްފަހިއަށް ރޯޅިއެއްއަރާ 3 ގެއަކަށް ވަނީ ގެއްލުން ވެފައެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫއަށް އުދައަރާ 50 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެފައިވެއެވެ. އަދި 1 އާއިލާ މިވަގުތު ތިބީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ވަގުތީ ހިޔާވަހީގައެވެ. އަދި މަރަދޫފޭދޫގެ 30 ގެއަކަށް ވަނީ އުދައިގެ ސަބަބުން އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ވެފައެވެ. އަދި ހިތަދޫއަށްވެސް އުދައަރާ ގެއްލުން ވެފައިވެއެވެ.

އދ. ފެންފުއްޓަށް އުދަ އަރާފައިވާއިރު އެ އަތޮޅު ދިއްދޫއަށް އުދަ އަރާ 8 ގެއަކަށް ވަނީ އެކި ގެއްލުންވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތިމަރަފުށީގެ 30 ގެއަކަށް ވަނީ ގެއްލުންވެ، 1 އާއިލާ ތިބީ ވަގުތީ ހިޔާގައި ކައުންސިލު އިދާރާގައެވެ. ތ. ދިޔަމިގިލިން 5 ގެއަކަށް އަދި އެ އަތޮޅުު ވޭމަންޑޫއިން 10 ގެއަކަށް އުދައިގެ ސަަބަބުން އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވެއެވެ. އެ އަތޮޅު ކިނބިދޫއިން 58 ގެއަކަށް އަދި ގާދިއްފުށިން 35 ގެއަކަށް އުދައިގެ ސަަބަބުން އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވެއެވެ. އަދި އެ އަތޮޅު މަޑިފުށިން 60 ގެއަކަށް އަދި އޮމަދޫއިން 15 ގެއަކަށް އުދައިގެ ސަަބަބުން އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވެއެވެ. އުދައިގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު މަޑަވެލީގެ 4 އާއިލާއެއް މިވަގުުތުވެސް ތިބީ ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގައެވެ. ގދ. ރަތަފަންދޫ އިން 110 ގެއަކަށް އަދި ހޯނޑެއްދޫއިން 40 ގެއަކަށް އުދައިގެ ސަަބަބުން އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވެއެވެ. މި ނޫނަސް އެކި ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާ އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާއިރު ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުންވެސް ވަނީ ގެއްލުންތައްވެފައެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނި ގޮތުގައި އެ އިދާރާއިން ދަނީ އުދައިގެ ސަބަބުންނާއި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ރަށްތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް ބަލައި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އަދި ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި އިޖާބަދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަަމަށްވެސް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެއެވެ.

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކާއި ޢާންމު ރައްޔިތުން އަދި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާތަކަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް އެންޑީއެމްއޭއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވިއްސާރައާއި އުދައިގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށާއި ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް