ކ. މާލެ
|
2 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 12:28
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ އާއި ނޯވޭގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖޯނަސް ގަރ ސްޓޮއެރ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ އާއި ނޯވޭގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖޯނަސް ގަރ ސްޓޮއެރ
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ނޯވޭއިން ޔޫކްރެއިނަށް 1 ބިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީ
 
ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މަޝްރަހުގެ ސަމާލުކަން ގެއްލެން ފަށާފައިއިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ނޯވޭގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް މަސްތަކާއި އަންނަ އޮތް 2023 ވަނަ އަހަރު ޔޫކްރެއިނަށް އެހީވުމަށް އެއް ބިލިއަން ޔޫރޯ ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ޔޫކްރެއިންގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށާއި އެގައުމުގެ ދިފާއު އަށާއި އެގައުމު އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށް އެހީވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ފައިސާ ކަމަށް ނޯވޭގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވޭ

ނޯވޭ އިން ޔޫކްރެއިނަށް އެއް ބިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީ ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ އާއިއެކު ނޯވޭގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖޯނަސް ގަރ ސްޓޮއެރ ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ނޯވޭގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް މަސްތަކާއި އަންނަ އޮތް 2023 ވަނަ އަހަރު ޔޫކްރެއިންއަށް އެހީވުމަށް އެއް ބިލިއަން ޔޫރޯ ނޯވޭއިން އެގައުމަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ މިއީ ޔޫކްރެއިންގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށާއި އެގައުމުގެ ދިފާއު އަށާއި އެގައުމު އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށް އެހީވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ފައިސާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެކުރިންވެސް ނޯވޭގެ ގޭސް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ދިޔައީ އެކުންފުނިތަކަށް އުފެއްދޭ އެންމެ ގިނަ މިންވަރަށް ގޭސް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ހަނގުރާމައާ އެކު ރަޝިއާއިން ޔޫރަޕަށް ގޭސް ސަޕްލައި ކުރުން ހުއްޓާލުމާއެކު ނޯވޭގެ ކުންފުނިތަކުން ގޭސް އުފައްދާ މިންވަރު އަދިވެސް އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މަޝްރަހުގެ ސަމާލުކަން ގެއްލެން ފަށާފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިހަނގުރާމައިގެ އަސަރު ޔޫރަޕްގެ އެހެން ގައުމުތަކަށްވެސް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޔޫރަޕްގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައްރުތަކަށްވެސް ހަނގުރާމައިގެ އަސަރު ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެފްރިކާ އާއި އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ބަނޑުހައި ހޫނުކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިގައުމުތަކަށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށް ހަނގުރާމައިގައި ވަކި ކޮޅަކަށް ބުރަ ނުވެ ތިބުމަށްވުރެ ޔޫކްރެއިންގެ ކޮޅަށް ބުރަވުން ބުއްދިވެރިކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވަނީ އެގައުމުގެ އޮޑެސާ ރީޖަންގައި ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ރޮކެޓް ހަމަލާއެއްގައި ޔޫކްރެއިންގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ 21 މީހުން މަރުވި މައްސަލަ ކުށްވެރި ކުރައްވާފައެވެ. ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ހައިޕަރސޮނިކް ކްރޫޒް މިސައިލް އެއް ކަމަށާއި މިއީ ބޮޑެތި ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދުތަކަށް ހަމަލާދޭން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރުކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ރަޝިއާގެ މިހަމަލާ އާމަޒުވެފައި ވަނީ އާންމު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އިމާރާތަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރަޝިއާގެ ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވަނީ އެގައުމުގެ ރައީސްގެ ބަހާ އެއްގޮތަށް އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާ ނުދޭނެ ކަމަށް ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ރަޝިއާއިން ވަނީ އެގައުމުން ދޭ ދުރުރާސްތާ ވައިގެ ހަމަލާތައް އިންތިހާއަށް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އަދި މިހަމަލާތައް އާންމުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުތަކަށް އަމާޒުވަމުންދާކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ފާހަގަކުރާއިރު، ރަޝިއާއިން ބުނަމުންދަނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުކުރަނީ ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ސަރަހައްދުތަކަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް