ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 21:44
މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
މޭޔަރުގެ މޮޅު ހައްލު
ޕީޕީއެމް ކައުންސިލް މެންބަރުން ގަޑި ޖެހޭތީ މޭޔަރުގެ މޮޅު ހައްލު
 
ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން މިހާރު އޮފީހަށް ދާ ގަޑި ލިޔަނީ ގަނޑެއްގައި
 
މިހާރު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ފިންގަރ މެޝިން ބޭނުމެއް ނުކުރޭ
 
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕީޕީއެމް ގިނަ މެމްބަރުން ގަޑިއަށް އޮފީހަށް ހާޒިރެއް ނުވޭ

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒްއަކީ ކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި އެބޭފުޅާގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ލޯބިކުރައްވާ ފަރާތެއްކަން އަމަލުތަކުން އަބަދުވެސް ދައްކަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މުއިއްޒު ހިތްޕުޅާހަމަނުވާ ފަރާތެއްނަމަ ޒާތީވާކަމަށް ޚުދު ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަ ކުރެއެވެ. އަދި މޭޔަރު ހިތްޕުޅާވާ މީހެއްނަމަ އެއޮތީ މަންފާގެ ކުރިމަގެވެ. މިފަހަރު މިވަނީ މޭޔަރަށް ތަފާތު ކަމަކަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕާޓީ ކުދިން ކޮޅަށް މިވަނީ ހެނދުނު ތެދުވުން ދަތިކަމަކަށް ވެފައެވެ. އޮފީހަށް ގަޑި ޖެހެނީ އެވެ. މުސާރައިން ފަނަރަހާހެއްހާ (15،000) ރުފިޔާ ކެނޑެނީއެވެ. ތެދެއް، އޮފީހަށް ގަޑި ޖެހޭނަމަ އުސޫލުގެމަތިން މުސާރައިން ކެނޑެންޖެހޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިވަނީ މިކަމަށް ވަރަށް މޮޅު ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވާފައެވެ. މޭޔަރުގެ މޮޅު ހައްލާއެކު، މިހާރު ގަޑިޖެހޭ ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރެއް ނެތެވެ.

އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތަކުން ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފިންގަރ މެޝިން ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ. އެއީ މެޝިން ހަލާކުވެގެނެއް ނޫނެވެ. ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ގަޑިޖެހޭތީއެވެ. މުސާރައިން ބޮޑު އެއްޗެއް ކެނޑޭތީއެވެ.މިހާރު ޖެހެނީ ގަނޑެއްގައި ގަޑި ޖަހާލާށެވެ. ގަޑި ޖެހިގެން އަޔަސް ގަނޑުގައި ބޭނުން ގަޑިއެއް ޖަހާލެވޭނެނޫން ހެއްޔެވެ. މޭޔަރުގެ މޮޅު ހައްލާއެކު ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން މިހާރު އެއްވެސް ވަރަކަށް ގަޑިއެއް ނުޖެހެއެވެ.

އެމީހުން މިހާރު ބޭނުން ގަޑިއަކު އޮފީހަށް ހާޒިރު ވަނީ. މިހާރު ހަފްތާ ނިމޭދުވަހު އައިސް ފޮތުގަ ގަޑިއަށް އައިކަމަށް ޖަހަނީ. ނޫނީ ރަށުން ބޭރަށްދާނަމަ ދަނީ މުޅި ހަފްތާއަށް ސޮއިކޮއްލާފަ
ރާއްޖެ އެމްވީއާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ފަރާތް

ކޮންމެއަކަސް މިފަހަރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް މިއޮތީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް މުއިއްޒު ވެފައެވެ. ހާޒިރީ ނޯޓު ކުރާ ގަނޑު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވެދާނެތީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ގަނޑު ފޮރުވާކަމަށްވެސް ވެއެވެ. މިކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވާ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ޒާތީގޮތުން ޖައްސާލައެވެ. އެމީހަކަށް އެކިވަރުގެ އުނދަގޫ ކުރެއެވެ. އެމީހަކު އޮފީހަށް އަންނަންވާއިރަށް ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަނޑު ފޮރުވުމާއި، އެމީހަކު ބާކީކޮށްލުމާއި، ފުރައްސާރަކުރުން މިއީ މިއަދު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަމެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ރަސްމީ އިދާރާއެއްގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ކަންކަން ހިނގުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިއީ ވަރަށް ދަށުދަރަޖައިގެ ނާތަހުޒީބު ކަމެކެވެ.މިއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ނަގައިގެން ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި ބަޔަކު އެ ރައްޔިތުންނަށް ގައްދާރުވުން ނޫން އެހެން ކޮންކަމެއްތޯއެވެ.މިއަދު މި ފެންނަމުންދާ ކަންކަމާ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ފެނިފައިވާ ކަންކަމާ ވަރަށް އެއްގޮތް ކަންކަން އެބަހުއްޓެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގައި ފެނުނީ ގާނޫނާ ގަވާއިދުތައް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް މުގުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. މިއަދުވެސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެދަނީ ގާނޫނުތައް އެއްކިބާ ކުރުމަށް ފަހު އަމިއްލަ އެޖެންޑާ އިސްކުރަމުންނެވެ. ހަމަގައިމުވެސް މިއަދު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕީޕީއެމް އެއްވެސް މެމްބަރަކު ގަޑިއެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އުޅުމުގެ ފުރުސަތު މޭޔަރު އެވަނީ ފަހިކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެއް އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މި މަންޒަރުތައް ފެންނަމުންދާއިރު، ޕާޓީ ތެރޭގައިވެސް އެކަކު އަނެކަކާ ޒާތީވުމުގެ ބައި ވަރަށް ބޮޑެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތެއް ހިތްހަމަނުޖެހޭ މީހެއްނަމަ އެމީހަކާ ޒާތީވާކަމަށްވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
42%
12%
8%
8%
27%
4%
ކޮމެންޓް
2 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 13:33
އަނީ
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ބޮޑު މުސާރަޔާއިއެކު ވަޒީފާ ދީފަތިބި ޕީޕީއެމް އެކްޓިވިސްޓުންގެ ހާޒިރީ ކިހިނެއްތޯ؟
2 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 13:25
ހަސީނާ
ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ އެމް ޑީންވެސް ސޮއި ނުކޮށް އެބަ މުސާރަ ނަގާ. ސިޔާސީ ބަޔެކޯ މިއީ ކިޔާފަ ބޭނުން އިރަކު އޮފީހަށް އަންނަނީ. ޕޯސްޓް މިއީ މިސާލެއް
2 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 12:03
ތީ
ތީ އަދި އެންމެ ކުޑަކުޑަ ކަމެއްނު... ތިކަހަލަ ކިތަންމެ ޖަރީމާއެއް ހިންގާކަމަށް މަށައް އެނގިފަ އޮތީ
ގުޅުންހުރި