ކ. މާލެ
|
30 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 15:58
ހީނާ ވަލީދުގެ މައްޗަށް ވަނީ ދައުވާކުރަން ހުށަހަޅާފައި
ހީނާ ވަލީދުގެ މައްޗަށް ވަނީ ދައުވާކުރަން ހުށަހަޅާފައި
ޕީޕީއެމް
މެމްބަރު ސަލީމްއާމެދު ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުން
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރާމެދު ދިޔަރެސްއިން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާފައިވާތީ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެގޮތުގައި 10 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ދައުވާހުށަހަޅައިފި
 
ދިޔަރެސް މީޑިޔާގެ މައްޗަށާއި، ދިޔަރެސް ނޫހުގެ އެޑިޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން، ސ. ހިތަދޫ، ސަންސެޓްވިލާ ހީނާ ވަލީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރޭ
 
އެލިޔުން ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ ސަލީމްއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމެއްގައި، ހަގީގަތް އޮޅުވާލައިގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ އޮންލައިން ނޫހެއްކަމުގައިވާ "ދިޔަރެސް"ގައި, ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހއ. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމްއާ ގުޅުވައި ގަސްދުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރައި، ގެއްލުން ދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ލިޔުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާތީ، އޭނާގެ ފަރާތުން ދައުވާ ހުށައަޅައިފިއެވެ.

25 ޖޫން 2022ގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގައި، މެމްބަރު ސަލީމްއާގުޅޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ، އެލިޔުން ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ އަހުމަދު ސަލީމްއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމެއްގައި، ހަގީގަތް އޮޅުވާލައިގެން، ކަނޑައެޅިގެން ގެއްލުންދިނުމުގެ މަގުސަދުގައިކަމަށެވެ.

ދިޔަރެސް ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ވީޑިއޯއަކާ ހަވާލާދީ، އެ ވީޑިއޯއިން ނުފެންނަ މީހަކީ އަހްމަދު ސަލީމްކަމަށް ލިޔެފައިވާއިރު، އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަކަމަށް ބުނާ ފަރާތާއި އެކަމުގެ ހަގީގަތް ސާފުކުރުމުގެގޮތުން ސުވާލެއްވެސް ކޮށްލުމެއްނެތި، އަދި އެއީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެނބުރޭތާ އެތައް މަސްތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާ ވީޑިއޯއެއްކަމަށް އެތައް ބަޔަކަށް އެނގޭއިރު، އެ ލިޔުން ލިޔެފައިވަނީ، އެއްވެސް ޒިންމާދާރުކަމެއް އިންސާފުވެރިކަމެއް ނެތް ގޮތެއްގައި.
ސަލީމްގެ ފަރާތުން ހުށައެޅި މައްސަލަ

އަހުމަދު ސަލީމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ޚަބަރު ޝާއިއުކުރި އޮންލައިން ނޫހުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިޔަރެސް މީޑިޔާގެ މައްޗަށާއި، ދިޔަރެސް ނޫހުގެ އެޑިޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސ. ހިތަދޫ، ސަންސެޓްވިލާ ހީނާ ވަލީދުގެ މައްޗަށެވެ.

ދިޔަރެސް ނޫހުގައި ޝާއިއުކުރި ދޮގު ލިޔުމާ ގުޅުވައިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައާއި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން އެ ބޮޑު ދޮގަކީ ހަގީގަތެއްކަން ދައްކަން ލިޔުންތަކާއި ޕޯސްޓްތައް ކުރި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާމެދު ވަކިވަކިން ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަކީލުންގެ ޓީމުން ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
2%
17%
5%
24%
5%
48%
ކޮމެންޓް