ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 12:43
ރަޝިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑިމިޓްރީ މެޑްވެޑޭވް- މެޑްވެޑޭވްއަކީ މިހާރު ރަޝިއާގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރމަން
ރަޝިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑިމިޓްރީ މެޑްވެޑޭވް- މެޑްވެޑޭވްއަކީ މިހާރު ރަޝިއާގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރމަން
ގޫގުލް
ޔޫކްރޭން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ނޭޓޯއިން ކްރައިމިއާއަށް އަތް ބާނާނަމަ، ތިންވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަކަށް ގޮސްދާނެ: ރަޝިއާ
ކްރައިމިއާއަށް އަތްބޭނުމަށް ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާނު ކުރުން
ޕުޓިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކްރައިމިއާ އަކީ ރަޝިއާގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް
މެޑްވެޑޭވްއަކީ މިހާރު ރަޝިއާގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރމަން

ރަޝިއާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ކްރައިމިއާއާ ބެހޭކަމުގައިވާނަމަ، 3 ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަކަށް ގޮސްދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރަޝިއާއިން ދީފިއެވެ.

ރަޝިއާއިން ކްރައިމިއާ ހިފާފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެގޮތުން ޔުކްރޭންގެ ދަށުގައި އޮތް ކްރައިމިއާ ސަރަހައްދު ރަޝިއާގެ އިއްތިޙާދުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އޭރު ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑިމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކްރައިމިއާ އަކީ ރަޝިއާގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި ކްރައިމިއާ މީގެފަހުން އޮންނާނީ ރަޝިއާގެ އިއްތިޙާދީ ދައުލަތުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށެވެ. އެއްވެސް ޤައުމަކަށްވެސް އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތަކަށްވެސް އެކަން ބަދަލު ކުރެވިގެން ނުވާނެކަމަށް އޭރު ޕުޓިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ޔޫކްރޭން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ރަޝިއާއާއި ޔޫކްރޭނާ ދެމެދު ހަނގުރާމައެއް ފެށިފައިވާއިރު، ޔޫކްރޭނުން ނޭޓޯއާ ގުޅިއްޖެނަމަ ކްރައިމިއާއަށްވެސް އަތްބޭނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު ރަޝިއާއަށް މިވަނީ ހީވެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު ރަޝިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑިމިޓްރީ މެޑްވެޑޭވް ވިދާޅުވީ، ކްރައިމިއާއަށް އަތްބޭނުމަށް ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާނު ކުރުން ކަމުގައި އެ ޤައުމުން ދެކޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ 3 ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމެއް ކަމުގެ އިންޒާރު މެޑްވެޑޭވް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ކްރައިމިއާއަކީ ރަޝިއާގެ ބައެއް ކަމަށާއި، އެ ޤައުމުން އަބަދުވެސް ދެކޭނީވެސް އެގޮތަށްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މެޑްވެޑޭވް ވިދާޅުވީ، ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ޤައުމަކުން ކްރައިމިއާއާ ގާތްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، މުޅި ނޭޓޯއާ ރަޝިއާއާ މައްސަލަ ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ވެގެންދާނީ ބޮޑު ހަނގުރާމައަކަށްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މެޑްވެޑޭވްއަކީ މިހާރު ރަޝިއާގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރމަން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް