ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 11:13
ޔޫކްރެއިނަށް އީޔުގެ މެމްބަރުކަން ދިނުން
ޔޫކްރެއިނަށް އީޔުގެ މެމްބަރުކަން ދިނުން
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން އީޔޫގެ މެމްބަރަކަށްވުން
ޔޫކްރެއިނަށް އީޔޫގެ މެމްބަރުކަން ދީފި
 
ރަސްމީކޮށް އެޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ޔޫކްރެއިނަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ނަގާނެ
 
އީޔޫގެ 27 މެމްބަރު ގައުމުން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔޫކްރެއިނަށް އެޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރުކަން ދިނުމަށް ނިންމާފައި
 
މިއީ ތާރީޚީ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނިންމުމެއް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ރަސްމީ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޖަމިއްޔާއާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު ޔޫކްރެއިނަށް ދީފިއެވެ.

އީޔޫގެ 27 މެމްބަރު ޤައުމުން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ އެޖަމިއްޔާގެ ސަމިޓްގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރުކަން ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. މިއީ ތާރީޚީ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނިންމުމެއްކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޔޫކްރެއިނަކީ އީޔޫގެ މެމްބަރު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އީޔޫގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން ބަލައި ގަތް ނަމަވެސް، ރަސްމީކޮށް އެޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ޔޫކްރެއިނަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ނަގާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިދަނޑިވަޅުގައި އީޔޫއިން ޔޫކްރެއިނަށް މިފުރުސަތު ދިނުމަކީ ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ރަމްޒެއް ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އީޔޫގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ޗީފް ޖޮސެފް ބޮރެލް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަކީ ޔޫރަޕުގެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ކަމަށާއި ޔޫކްރެއިންގެ މުސްތަޤުބަލު ފެންނަނީ އީޔޫ އާއެކު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިއަދު މިފެށުނީ ދިގު ދަތުރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބޮރެލް ވަނީ މިދަތުރު ކުރާނީ އެކުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ހަމަލާދޭން ފަށާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ރަޝިއާގެ މި ހަމަލާތައް ފެށުނުތާ ހަތަރު ވަނައަށް ވީ ދުވަހު ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ އީޔޫގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށް ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި ހަމަލާތަކަށް ހުއްޓުމެއްނައިސް ކުރިއަށްދާ މިދަނޑިވަޅުގައި އީޔޫ އިން މިވަނީ އެޖަމިއްޔާއާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު ޔޫކްރެއިނަށް ދީފައެވެ.

އީޔޫގެ މިނިންމުމަށް ތައުރީފުކޮށް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ މުސްތަޤުބަލު ވަނީ އީޔޫ އާއެކު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އަވަށްޓެރި ޤައުމެއްކަމަށްވާ މޮލްޑޮވާ އަކީވެސް މިހާރު އީޔޫގެ މެމްބަރެކެވެ. އަދި ކުރިން ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖިއާ އިން މެމްބަރުކަމަށް ހުށަހެޅުމުން، އެޤައުމުން އީޔޫގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަންތައް ފުރިހަމަކުރުމުން ޖަމިއްޔާއާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އީޔޫގެ ލީޑަރުން ވަނީ މިޤައުމުތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތައް އީޔޫއާ ގުޅެން ފަށާފައިވުމުން އެޖަމިއްޔާއިން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މާހިރުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސެލާ ވޮން ޑަރ ލެޔެން ވަނީ ރަސްމީކޮށް އީޔޫގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޔޫކްރެއިނާ މޮލްޑޮވާ ކުރާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
20%
0%
80%
0%
0%
ކޮމެންޓް