ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 11:21
އެފްރިކަން ޔޫނިއަންގެ ލީޑަރުންނާ މުހާތަބުކުރައްވާ ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ބައްރުން އުފައްދާފައިވާނުވާ މަސްރަހެއްގައި ބެދެމުންދާ ކަމަށް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ "ރަހީނަކީ" އެފްރިކާ: ޒެލެންސްކީ
 
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގައި ގޮވާމާއި ކައްކަން ބޭނުން ކުރާ ތެލުގެ އިތުރުން ހަކަތައާއި ގަހު ކާނާގެ އަގުތައް އުފުލެމުން ދަނީ އަތް ނުފޯރާ މިންވަރަށް
 
ކަމެއް ނުކުރަނީސްވެސް ރަޝިއާއިން ފެށި ހަނގުރާމައާއެކު އުފުލެމުންދާ އަގުތަކުގެ އަސަރު، ހުރިހާ ބައްރަކަށް ވަނީ ފޯރާފައި

ފެބުރުއަރީ 24، 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރު، ޔޫކްރެއިންގެ އުދަރެހުން ފާޅުވީ ބޯމަތިވި ހަނގުރާމައިގެ ވިލާގަނޑުން ގުގުމަނުން ދިޔަ ހަމަލާގެ އަޑުފަށްގަނޑާއެކުގައެވެ. އަސްކަރީ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުން ނަން ދީގެން، ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއާ ޕުޓިންގެ އަމުރުފުޅަކަށް އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް އަރާ، ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދާތާ 100 އެތައް ދުވަހެއް ވީ އިރުވެސް، އެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ކޮޅުމަތިވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ހަނގުރާމައަކީ ޔޫކްރެއިންގެ ފަސްގަނޑާއި އެއްގަމާއި ކަނޑާ ވައިގެ މަގުގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައަކަށް ވީ ނަމަވެސް، އޭގެ އަސަރު، ދުނިޔޭގެ 4 ބިތަށް ދަނީ ފޯރަމުންނެވެ.

ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި އެފްރިކާ ވަނީ "ރަހީނެއް"ގެ ހާލަތުގައި ކަމަށް، ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ރަހީނަކަށް އެފްރިކާ ވެފައިވާ އިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ބައްރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު، އިންތިހާއަށް އުފުލެމުން ދާ ކަން ފާހަގަކުރަން ޖެހެއެވެ.

Advertisement

ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގައި ގޮވާމާއި ކައްކަން ބޭނުން ކުރާ ތެލުގެ އިތުރުން ހަކަތައާއި ގަހު ކާނާގެ އަގުތައް އުފުލެމުން ދަނީ އަތް ނުފޯރާ މިންވަރަށެވެ.

މި ހަނގުރާމައަކީ ތި ޤައުމުތަކާ ދުރުގައި ކުރާ ހަނގުރާމައެއްހެން ހީފުޅުވެދާނެ. އެކަމަކި، ކާރިސީ ދަރަޖައަށް ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލެމުންދާތީ، އެކަން މި ވަނީ ތި ގޭބިސީތަކަށްވެސް ވަދެފަ. އެފްރިކާ، އޭޝިއާ، ލެޓިން އެމެރިކާގެ އިތުރުން ވިލާތަށްވެސް. ކަމެއް ނުކުރަނީސްވެސް ރަޝިއާއިން ފެށި ހަނގުރާމައާއެކު އުފުލެމުންދާ އަގުތަކުގެ އަސަރު، ހުރިހާ ބައްރަކަށް ވަނީ ފޯރާފަ. މިއީ ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެފްރިކާއަށް ނުރައްކާ ކަމަކަށް ވެދާނެ
ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ؛ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް

ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮދަނުގެ ސަޕްލައިއަށް ބަލާއިރު ޔޫކްރެއިންއާއި ރަޝިއާއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 3 ބައިކުޅަ 1 ބައި ހިއްސާ ކުރާ 2 ގައުމެވެ. ރަޝިއާއަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރަށް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގަހުކާނާ ސަޕްލައި ކުރަމުންދާ 1 ގައުމަށް ވާއިރު، ޔޫކްރެއިންއަކީ ޒުވާރިއާއި ސަންފުލާވާ ތެލުގެ މައިގަނޑު 1 ސަޕްލަޔަރެވެ.

އެފްރިކަން ޔޫނިއަންގެ ލީޑަރުންނާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ، އެ ބައްރުން އުފައްދާފައިވާ ނުވާ މަސްރަހެއްގައި ބެދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ތި އެންމެ ބޭފުޅުންނާ މި ވާހަކަދައްކަނީ ގައުމީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގަ. މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ކުއްލި ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަގުތެއްގަ. އެފްރިކާ ރަހީނު ކޮށްފައިވާ ވަގުތެއްގަ. އެ ބަޔަކު އަހަރަމެންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ފެށި މީހުންގެ ރަހީނަށް ވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ
ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ؛ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް

ޔޫކްރެއިނުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރަށް ސަޕްލައި ކުރަން ހުރި ގޮވާމަށް ރަޝިއާއިން ގަސްތުގައި ހުރަސް އަޅާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކަށް، ރަޝިއާގެ ސަރުކާރުން އިންކާރު ކުރެއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެއްޗާއި ހަކަތައިގެ އަގުތައް އުފުލެމުން ދަނީ، ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ހުޅަނގުން ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަމަށްވެސް ރަޝިއާއިން ދަނީ ސިފަ ކޮށްދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް