ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 10:22
ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުސެއިން ޔާމީން މުހައްމަދު
ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުސެއިން ޔާމީން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ކ.ގުރައިދޫ ޓާފް ދަނޑު
ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުސެއިން ޔާމީންގެ ޝުކުރު ސަރުކާރަށް
ޔާމީން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމާއި، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި

ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުސެއިން ޔާމީން މުހައްމަދުގެ ޝުކުރު ސަރުކާރަށް އަދާކުރައްވައިފިއެވެ.

ގުރައިދޫގެ ޓާފް ދަނޑު ހުޅުވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގެން ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގުރައިދޫއާ ދޭތެރޭ ބަހައްޓަވާ ގާތްކަމަށްޓަަކައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަން މަތީގައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކުގައިި ވެސް ޓާފް ދަނޑުތައް އަޅާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޔާމީން ވިދާޅުވީ ގުރައިދޫގެ ދަނޑު ހުޅުވައިދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަޑައިގަތުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައި ގުރައިދޫއަށް އޮތް ލޯބި ހާމަވެގެންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަކީ ބައްލަވާ ދާއިރާގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނައިން މިރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް. އަދި މިއަދު ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މިރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިކަމީ އެމަނިކުފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައި މިރަށާ ދޭތެރޭގައި އޮތް ލޯބި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންނަށް ދެއްވި ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި ދަނޑު ހުޅުވިގެން ހިނގައްޖެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު މިއަދު މި ދަނޑު ހުޅުވަން ވަޑައިގެންދެއްވީތީ އަޅުގަނޑު ގުރައިދޫގެ ހުރިހާ ޒުވާނުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ހުސެއިން ޔާމީން މުހައްމަދު / ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މީގެ އިތުރުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފަކީ ގުރައިދޫ ކައުންސިލާއެކު ވަރަށް ގާތްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު، އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެރަށަށް ވަަޑައިގެން ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ގޮތް ބެއްލެވިކަމަށެވެ. އަދި ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ހުރިހާ ކަންބޮޑުވުންތަކަަށް މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ހައްލު ހޯދަވައިދެއްވި ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފަކީ ވަރަށް ގާތްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ތިން ހަތަރު ފަހަރަކަށް މި ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައިރު، އަމިއްލަފުޅަށް ވަޑައިގެން ދަނޑުގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގާތުން ބެއްލެވި ވަޒީރެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންގެ ހުރި ހުރިހާ ކަންބޮޑުވުން ތަކަކަށް މިނިސްޓަރު ވަގުތުން ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވަމުން ގޮސް، އެ ވިދާޅުވިހެން އަދި ކުޑަކޮށް ލަސްވިކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ދަނޑުގެ މަސައްކަތް އެކޮށް ނިމި މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފެށިގެން ދިޔުމަކީ މުޅި ގުރައިދޫގެ ފުޓުބޯޅަ އާއިލާއަށް، ލިބިގެން ދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް.
ހުސެއިން ޔާމީން މުހައްމަދު / ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މީގެ އިތުރުން ޔާމީން ވަނީ ދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެހީތެރިކަން ވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ގުރައިދޫ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ކުރީ އާރު.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ. ޓާފް ސަޕްލައި ކުރުމާއި އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ ވީ.އޭ.އެމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ. އަދި ވަށާ ފާރާއި ފެންސްގެ މަސައްކަތް ކުރީ އަލް އަމީން ކުންފުނިންނެވެ. މި ދަނޑު ހެދުމުށް ޖުމުލަ ވަނީ ހަ މިލިއަން ތިރީސް ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ އަށް ރުފިޔާ 41 ލާރި (6،030،298.41) ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

ރަށްރަށުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޓާފް ދަނޑުތައް އެޅުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ. އަދި އެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދަނޑުތައް ގާއިމުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 40 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމި، 85 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ ދަނޑުތަކުގައި ގައުމީ ލެވެލްގެ މެޗުތައް ކުޅުމާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ މެޗުތައް ކުޅުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް