ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 20:23
ދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން
ދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ކ. ގުރައިދޫ ޓަރފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކ. ގުރައިދޫ ޓަރފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
 
ދަނޑު ހުޅުވުމަށްފަހު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ނައިބު ރައީސް ވަނީ ކުޅުއްވާފައި

ސަރުކާރުން ކ. ގުރައިދޫގައި އެޅި ޓަރފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ.

މި ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ އެކަމަށްޓަކައި ކ. ގުރައިދޫގައި މިއަދު ހަވީރު އޮތް ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އިތުރުން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ދަނޑު ހުޅުވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ، ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު ސިޔާސަތެއްކަމަށެވެ. އަދި މުޅި މުޖުތަމައުގެ އިތުރުން ތުއްތު ކުދިންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދެއްވާ ކަމަށްވެސް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ގުރައިދޫއަކީ އެކުވެރި ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ މީގެ ތިރީހަކަށް އަހަރު ކުރިން ގުރައިދޫގައި އެމަނިކުފާނު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުއްވަން އުޅުއްވި ދުވަސްތަކުގެ މަތިން ހަނދުމަފުޅު އާވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، ކުޑަ ލަސްކަމަކާއެކުވެސް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވުނީތީ އުފާފުޅުކުރައްވާކަމަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ 25 ޓަރފް ދަނޑުގެ ވައުދުފުޅާއެކު ނަމަވެސް، މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 40 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިއްޖެކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 85 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަނޑު ހުޅުވުމަށްފަހު ވަނީ ގުރައިދޫ ވެޓަރަންސް ޓީމަކާ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލި ޓީމަކާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ވެސް ކުޅެފަައެވެ. މި މެޗުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އިތުުރުން، ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފްވެސް ވަނީ ކުޅުއްވާފައެވެ. އަދި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ގޯލް ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދާއި، ގޯލްޑަން ކެޕްޓަން އައްސަދު އަބްދުލް ޣަނީވެސް އެ ޓީމުގައި ހިމެނެއެވެ. މެޗު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތައް އެޅުމަކީ ސަރުކާރުުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. އަދި އެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ގިނަ ދަނޑުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިގޮތަށް އެޅޭ ދަނޑުތަކުގައި ގައުމީ ފެންވަރުގެ މެޗުތައް ކުޅުމާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ މެޗުތައް ކުޅުމަކީވެސް ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ފ. ނިލަންދޫގައި އަޅާފައިވާ ޓަރފް ދަނޑުގައި ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުނުއިރު، ރ. އަލިފުށީ ދަނޑުގައި ވަނީ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިނަލް ކުޅެފައެވެ. މިކަންކަމުގެ ބޭނުމަކީ ކުޅިވަރުގައި މާލެއަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ އޮތުން ބަދަލުކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް