ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 09:57
ސަމިޓް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ސަމިޓް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ގްލޯބަލް ސަމިޓް
"ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކޮމިއުނިޓީ ޓޫރިޒަމްގެ ލާމަސީލު މަންޒިލަކަށް ވާނެ"
 
ސަމިޓް ކުރިއަށްދިޔައީ 2 ދުވަހަށް
 
މިއީ ފުރިހަމަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނު ސަމިޓެއް
 
ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ ސަމިޓުގެ ތެރެއިން ތިން ތީމަކަށް ވާހަކަދެކެވުނު

"ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ ގްލޯބަލް ސަމިޓް އޮން ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓޫރިޒަމް" ގެ އަލީގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް އައުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއީ ސަމިޓު ނިމުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ މި ސަމިޓުގެ ތެރެއިން ހާސިލްކުރަން އަމާޒުހިފި ކަންކަން ހާސިލްކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

ސަމިޓުގައި ތިން ތީމަކަށް ބަހާލައިގެން ސެޝަންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔައިރު، މި ހުރިހާ ސެޝަންތައްވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން އެގްރޯ ޓޫރިޒަމާއި، ގެސްޓްރޮނޮމީ ޓޫރިޒަމާއި، ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓޫރިޒަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދެވުނު ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ކޮންފަރެންސުން ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓޫރިޒަމް ބައްޓަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ގެންގުޅުއްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޝަން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ ކޮމިއުނިޓީ ޓޫރިޒަމްގެ ލާމަސީލު މަންޒިލަކަށް ވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ސެޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އެގްރޯ ޓޫރިޒަމާއި، ގެސްޓްރޮނޮމީ ޓޫރިޒަމާ ދިމާލަށް ގެންދިއުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، މި ދިމާލަށް ދާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވުނު ކަމަށެވެ.

އެގްރޯ ޓޫރިޒަމަކީ ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުވައިގެން ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަށްގެންދިއުން ކަމަށްވާއިރު، މިއީ މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިނގާ ކަމެއް ކަމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ކޮންފަރެންސްގެ އަލީގައި މިކަންތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވެގެން ގޮސްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގެސްޓްރޮނޮމީއަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި އެތަނަކުން ލިބޭ ކެއުން ބުއިމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ބައިވެސް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހެދޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ޖޫން 15ން 16ށް ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ ސަމިޓެކެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯލްޑް ޓުއަރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.ޑަބުލިޔު.ޓީ.އޯ) ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ސަމިޓްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި ވަނީ، މުޖުތަމައުގެ އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް އޮތް ފުރުސަތުތަކާއި އަދި، ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

ކޮމެންޓް