ކ. މާލެ
|
14 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 10:58
ހެލްތު މިނިސްޓަރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ
ހެލްތު މިނިސްޓަރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ
މަޖިލިސް
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ޖޫން ނިމުމުގެ ކުރިން ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފޮނުވާނަން – މިނިސްޓަރު
 
ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ހޮސްޕިޓަލުގައި 6 އޯޕީޑީ ރޫމާއި، ލެބޯޓަރީއެއް އިމާރާތްކޮށްފައިވޭ
 
2020 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަގުތަކެއް

މި ހިނގާ ޖޫން މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާލެވޭނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހާރޫން ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިޔުމުން ދެއްވަމުންނެވެ. ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯދުމަށް މެންބަރު ހާރޫން ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލަކީ ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2020 ވަނަ އަހަރު އިއުލާން ކުރި ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް މިކަމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަނީ ކީއްވެގެންތޯ، އަދި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ އަދި އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީހަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

ލިޔުމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު ދެއްވި ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ނ. މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2020 ވަނަ އަހަރު ޓެންޑަރ ކުރުމުން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަގުތަކެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން ހަމަޖެހި ޖޫން 2022 ނިމުމުގެ ކުރިން މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ނ. މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ހޮސްޕިޓަލުގައި 6 އޯޕީޑީ ރޫމާއި، ލެބޯޓަރީއެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 2020 ގައި އިއުލާންކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަރަކާއި ހަވާލުކުރުމަށްފަހު މި މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ނ. މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު އިމާރާތް ކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި މިއަހަރު ހިމަނާފައިވާ އިރު، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 17,567,235 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މުޅި ސިއްހީ ނިޒާމަށް 4.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އޭގެތެރެއިން 3.97 ބިލިއަން އަކީ ރިކަރެންޓު ހަރަދު ކަމަށާއި ކެޕިޓަލް ހަރަދަކީ 662 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ބަޖެޓުގައިވެއެވެ.

އެކިއެކި ރަށްތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލުތައް އެޅުމަށާއި އަދި ހެލްތު ސެންޓަރުތައް އެޅުމަށާއި ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 448 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހިމަނައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް