ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 07:38
 ވިލިމާލެ
ވިލިމާލެ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިލިމާލޭގައި ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރުން
ވިލިމާލޭގައި ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަރުގެއެއް އަޅަނީ
މި ހަރުގެ އަކީ ކުލި ނެގޭގޮތަށް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުގެއެއް
ހަރުގެ އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ވިލިމާލޭގެ ވެމްކޯ ސަރަޙައްދުގައި

ވިލިމާލޭގައި ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ހަރުގެއެއް އެޅުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހަރުގެ އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ވިލިމާލޭގެ ވެމްކޯ ސަރަޙައްދުގައެވެ. މި ސަރަޙައްދުގައި ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއިން އެސަރަޙައްދަށް ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުން ބަދަލުކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި އެދިފައިވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އަދި މިއީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ އެދުމުގެ މަތިން ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރާތަން ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މި ހަރުގެ އަކީ ކުލި ނެގޭގޮތަށް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުގެއެކެވެ.

Advertisement

ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަރުގެއެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް މިކަމުގައި ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދުމަށްފަހު ހައްލެއް ލިބެންދެން ވަގުތީގޮތުންނެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިމިވަނީ މާލެ، ވިލިމާލެ ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ގުޅުވާލާ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް، ވިލިމާލެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ހުރި ފައިބަރު އުޅަނދު ބަންނަ ސަރަހައްދު، އެ ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމުން އާންމުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެ، އިހުތިޖާޖު ވެސް ކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް