ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 17:03
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާގެ އިގުތިސޯދު
ރަޝިއާގެ އިގުތިސޯދަށް ހުރަސް އަޅާނެ ދަގަނޑު ފަރުދާއެއް ނުހުންނާނެ: ޕޫޓިން
 
ރަޝިއާގެ އިގުތިސޯދީ ދޮރު އަބަދުވެސް ހުންނާނީ ހުޅުވާފައި

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ރަޝިއާގެ އިގުތިސޯދީ ދޮރު ބަންދު ކުރާނެ ދަގަނޑު ފަރުދާއެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއާ ޕޫޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ، ރަޝިއާގެ އިގުތިސޯދީ ދޮރު ބަންދު ކުރާނެ ދަގަނޑު ފަރުދާއެއްވެސް ނުހުންނާނެ ކަމަށާ، އެހެނީ ކުރީގެ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަނުން ކަން ކުރި ފަދައިން، ރަޝިއާގެ ދޮރު، މުޅި ދުނިޔެއަށް، އަދުގެ ރަޝިއާއިން ބަންދު ނުކުރާނެތީ ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާއަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގުދުރަތީ އެކި ވަސީލަތްތައް ބާޒާރަށް ސަޕްލައި ކުރަމުން ދާ ގައުމެވެ. ނަމަވެސް ޔޫކްރައިންއަށް އަރާ، ހަނގުރާމަ ފެށި ހިސާބުން ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން މިއަދު ރަޝިއާއަށް ވަނީ، އިގުތިސޯދީ ބޮޑު ހީނަރުކަމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. އެ ހީނަރުކަމަކީ 1991 ވަނަ އަހަރު ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަން ވެއްޓިގެންދިޔަ ދުވަސްވަރަށް ފަހު ރަޝިއާ ދުށް އެންމެ ބޮޑު ހީނަރުކަމެވެ.

ރަޝިއާގެ އިގުތިސޯދީ ދޮރު ބަންދުވެގެން ދާ ހިނދެއްގައި، ޗައިނާއާއި އިންޑިއާ ފަދަ ބައިވެރިންނާއެކު އެކުލަވާލާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެންނެވުނު ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ، ރަޝިއާގެ އިގުތިސޯދީ ދޮރު އަބަދުވެސް ހުންނާނީ ހުޅުވާފައި ކަމަށެވެ.

ަހަރަމެންގެ އިގުތިސޯދު ބަންދެއް ނުކުރާނަން. ބަންދުކޮށްފައި ވާ އިގުތިސޯދެއް އަހަރަމެން ނުގެންގުޅެން އަދި ނުވެސް ގެންގުޅޭނަން. އަހަރަމެންނަށް ހައްދު ކަނޑައަޅާ، ކަމެއް އުނިކުރަން އުޅޭ ބަޔަކު އުޅަނަސް، ހައްދެއްގެ ތެރޭގައި ބަންދު އެވަނީ އެ ބަޔަކު. މިސާލަކަށް ބަލާއިރު އެމީހުން އަހަރަމެންގެ ގަހުކަނާ ލިމިޓްކުރަން މަސައްކަތް ކުރި، ނަތީޖާއަކީ، ގަހުކާނާގެ އަގު އުފުލުން. އެވެސް އެމީހުންނަށް، އަހަރަމެންނަކަށް ނޫން. ދެން އެމީހުން މަސައްކަތް ކުރީ އަހަރަމެންގެ ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ލިމިޓް ކުރަން. ނަތީޖާއަކީ، އަތް ނުފޯރާ ފަށަށް އަގުތައް އަރައިގެން ދިއުން. އެމީހުންގެ ބާޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިގެން ދިއުންވެސް އަހަރަނެންނަށް ނިސްބަތް ކުރި. އެކަމަކު، އަހަރަމެން، ރަޝިއާއިން އެކުގައި ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ވަރަށް ސީރިއަސް ކޮށް މި ދަންނަވަނީ. މިކަމުގައި އަހަރަމެންގެ ކުށެއް ނެތް- އެ ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ އެމީހުންނަށް އަމިއްލައަށް އެޅުނު ޅައެއްޗެއްގެ ނަތީޖާ
ވްލެޑީމިއަރ ޕޫޓިން

ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ ދުވަސްވަރު ރަޝިއާގައި އޮތް "ދަގަނޑު ފަރުދާ"އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ، އެއީ ރަޝިއާގެ އަމިއްލަ އަތުން ތައްޔާރު ކުރި އެއްޗެއް ކަމަށާ، ނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެއް ކުށެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރަޝިއާގައި އޮންނާނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ އިގުތިސޯދެއް ކަމަށެވެ.

ޔޫއެސްއެސްއާރް ނުވަތަ ކުރީގެ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަން އިނދަޖެހި، އުވިގެން ދިޔަ ދިއުމަކީ 20 ވަނަ ގަރުނު ދުށް، އެންމެ ބޮޑު ޖިއޯޕޮލިޓިކަލް ފެއިލްވުން ކަމަށް ޕޫޓިން ސިފަ ކުރައްވައެވެ. އެކަން އެހެން ދިމާވީ ރަޝިއާގެ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން ހީނަރުވެ، މުޅި ރަޝިއާ ހަފުސްވެ ދިއުމުން ކަމަށްވެސް ޕޫޓިން ގަބޫލު ކުރައްވައެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އެމެރިކާއާއި ވިލާތުގެ ކުންފުނިތަކާއި އިންވެސްޓަރުން ރަޝިއާ ދޫކޮށް ދިއުމުން، ރަޝިއާގެ ސަރުކާރުން ނިންމީ ހުޅަނގުން އެކަހެރިވެ، ޗައިނާ، އިންޑިއާ އަދި މެދުއިރުމަތީގެ ބާރުތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ރަޝިއާގެ އަމިއްލަ، ދާހިލީ ސިނާއަތް މެކުހަށް ޖެހުމަށެވެ.

ގަބޫލު ކުރެވޭ އެކަމަކު ދުނިޔެއަކީ ސިންދަފާތުގެ ތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާ ބޮޑުތަނެއް. ރަޝިއާގެ މައިގަނޑުގެ ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާއާއި ޗައިނާ ފާހަގަކޮށްފި. އެކެމަކު، ހަމަ އެކަނި އެ 2 ގައުމާ ހިސާބުން ނިންމާލަންވީ ކީއްވެ؟ ލެޓިން އެމެރިކާ އެބަ އޮތް، އެފްރިކާ އެބަ އޮތް. މިހާރު ނިދިޖެހިފަ އޮވެދާނެ. އެކަމަކު އަދި ހޭލާނެ. އެފްރިކަގައި އެކަނިވެސް ދޮޅު ބިލިއަން މީހުން އެބަތިބި. ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުވެސް އޮތީ. ރަޝިއާ ކަހަލަ ބޮޑު ގައުމެއް، ތޭރި ޖަހާ، ބަންދުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި އަހަރަމެންގެ އަމިއްލަ އަތުން އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނަން
ވްލެޑީމިއަރ ޕޫޓިން

މިފަދަ ރޫހެއްގައި ޕޫޓިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރު، ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުން ދަނީ ރަޝިއާ އެކަހެރި ކުރަމުންނެވެ. ފެބުރުއަރީ 24، 2022 ވަނަ ދުވަހު، ޕޫޓިންގެ އަމުރުފުޅަކަށް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރައިންއަށް އަރާ، ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައަށް 3 މަސް ފުރި 4 މަހަށް ދިގުލާފައި ވާ އިރު، މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ވަނީ އެކަމަށް ހުއްޓިފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ނިއުކްލިއާ 2 ބާރުގެ ގޮތުގައި އޮތް އެމެރިކާއާއި ރަޝިއާއާ ދެމެދު ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ ކަމަށް ދުނިޔެ އޮތީ ސިހިސިހިއެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު ޕޫޓިން ވިދާޅުވަނީ، ހުޅަނގުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރަޝިއާގެ "ދުވަސް ދުއްވާލަން" ކަމަށާ، އިގުތިސޯދީ ގޮތުން އަޅަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ "އިގުތިސޯދީ ހަނގުރާމައެއް" އިއުލާން ކުރުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
13%
0%
0%
13%
13%
63%
ކޮމެންޓް