ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 07:22
އެންޓާޓިކާ
އެންޓާޓިކާ
އަލްޖަޒީރާ
ސްނޯއިން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނުން
އެންޓާޓިކާގެ ސްނޯއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނިއްޖެ
 
މީގެކުރިން ކަނޑުގެ އެންމެ ފުން ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅޭ މަހުގެ ބަނޑުންނާއި އާރޓިކް ސަރަހައްދުގެ ގަނޑުފެނުގެ އެތެރެއިން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނިފައިވޭ
 
އެސަރަހައްދުން ނެގި ކޮންމެ ސާމްޕަލަކުންވެސް ފަސް މިލިމީޓަރަށްވުރެ ކުދި މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނިފައިވޭ

އެންޓާޓިކާ ސަރަހައްދަށް ފޭބި ސްނޯތަކަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނިފައިވާކަމަށް އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކެންޓަރބަރީ ގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރެއްކަމުގައިވާ އަލެކްސް އަވެސް ވަނީ އެންޓާޓިކާގެ 19 ސަރަހައްދަކުން 2019 ވަނަ އަހަރު ސާމްޕަލް ނަގާފައެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ނަތީޖާ ފެނިފައި ސިއްސައިގެން ދިޔަކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެއީ އެސަރަހައްދުން ނެގި ކޮންމެ ސާމްޕަލަކުންވެސް ފަސް މިލިމީޓަރަށްވުރެ ކުދި މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނިފައިވާތީއެވެ.

އެންޓާޓިކާފަދަ ދުނިޔޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކާ އެކަހެރިކޮށް އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ސްނޯތަކަކުން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެ ހިތާމަކުރާކަމެއްކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަލެކްސްގެ ދިރާސާވަނީ ބުދަ ދުވަހު ސައިންސް ޖަރނަލްއެއްގައި ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. މި ދިރާސާއިން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި ސްނޯ ވިރިގެން ފެނަށް ބަދަލުވެފައިވާ އެއް ލީޓަރުގެ ފެނުން 29 މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް އެތިކޮޅު ފެނިފައިވެއެވެ.

މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ވަނީ މީގެކުރިން ކަނޑުގެ އެންމެ ފުން ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅޭ މަހުގެ ބަނޑުންނާއި އާރޓިކް ސަރަހައްދުގެ ގަނޑުފެނުގެ އެތެރެއިން ފެނިފައެވެ. ނަމަވެސް އަލަށް ފައިބާފައިވާ ސްނޯތަކަކުން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

13 ވައްތަރުގެ ޕްލާސްޓިކްގެ ތެރެއިން އެންމެ އާންމުކޮށް ފެންނަ ބާވަތަކީ ޕީއީޓީ ޕްލާސްޓިކެވެ. މިބާވަތުގެ ޕްލާސްޓިކަކީ އެކިކަހަލަ ބުއިންތައް ބަންދުކުރާ ފުޅި އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރާ ވައްތަރެއްގެ ޕްލާސްޓިކެކެވެ.

މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް އެތައް ހާސް މޭލަކަށް ވައިގެ ތެރޭގައި ދަތުރުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެންޓާޓިކާއިން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނުމުގައި އިންސާނުންގެ އަތެއް ވެދާނެކަމަށް ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

1950 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް 8.3 ބިިލިއަން ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް އުފައްދާފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިން 60 އިންސައްތައަށް ވުރެ ގިނަ ޕްލާސްޓިކް ވަނީ ވަޅުލެވިފައި ނުވަތަ އަންދާލާފައި ނުވަތަ ކޯރުތަކާއި ކަނޑުތަކަށް އަޅާފައެވެ.

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ޕްލާސްޓިކް އުފައްދަމުން އަންނަ ރޭޓަށް ބަލާއިރު 2060 ވަނަ އަހަރު މިހާރު އުފެދޭ ޕްލާސްޓިކް ވޭސްޓް ތިންގުނަ އިތުރު ވެގެންދާނެކަމަށް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް