ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 14:33
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާން ފަހުމީ
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާން ފަހުމީ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
އޭނާ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވުމަށް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބައެއް ކަންކަން ކޮށްފައިވޭ
 
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ހިސާބަށް ވަނީ ގޮސްފައި
 
ޝަހުބާން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާން ފަހުމީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ޝަހުބާން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަހުބާން ވިދާޅުވީ، އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ކައުންސިލުގެ ރިޔާސަތުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އޭނާގެ ނަފްސުގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަޔަކު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން، ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ހިސާބަށް ދިއުމުން ކަމަށެވެ.

ޝަހުބާން ވިދާޅުވީ، އޭނާ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވުމަށްޓަކައި ބައެއް މެމްބަރުން ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް ބޮއިކޮޓްކޮށް، ކޮމިޓީތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އަޅަމުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކާއި، ފާސްކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް މަޑުޖެހިފައިވާކަން ޝަހުބާން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެ, އެ ކައުންސިލުގައި މަރުތަޅު އެޅުވިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުގެ ބައެއް މެމްބަރުންވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ވަނީ, ޝަހުބާން ފަހުމީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެ ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެއީ އޭނާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން މަނީލޯންޑަރކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ތަހުގީގުގައި އޭނާއާ ސުވާލު ކޮށްފައިވާތީކަމަށް މެމްބަރުން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޝަހުބާން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި އެ ކައުންސިލްގެ ގިނަ މެމްބަރުން ސޮއިކޮށް ޤަރާރެއްވެސް ނެރެފައިވެއެވެ. އޭރު ޝަހުބާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެއްވެސް ކުށެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމަކީ މަގާމުން އިސްތުފާން ދޭންވީ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާއެއް ކޮށްފިނަމަ ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭން އަރުވަނީ ވަރަށް "ސްކޯޕް" ދަށް ބޭފުޅުން
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނުބާއްވާތީ ކުރި ސުވާލަށް ވެސް މިސަރުކާރުގެ ޖަވާބެއް ނެތް
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރި އުސޫލެއް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކަށްވެސް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ، ފުނިފުންޏަށް ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލު!
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރުމާ ގުޅޭ ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިނުގަންނަން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ވޯޓު ދެއްވީމަ ސަރުކާރުގެ ސްޓޭންޑު ސާފުވެއްޖެ: ޔައުޤޫބް
ސަރުކާރަށް މަހެއް ފުރުނުއިރު ފެންނަމުން މިދަނީ ނޫސްތައް ބްލޮކްކޮށް، ޤައުމު ނުބައި މިސްރާބަކަށް ދާ މަންޒަރު: ނިޔާޒް
ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސައިޓްތައް ބްލޮކްކުރުމަކީ އެއީ ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްތަކަށް ދޭ ބޮޑު ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް - އެމްޖީއޭ
2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ލައިސާ ނޮމިނޭޓު ވެއްޖެ
މީޑިއާތަކަށް ޚާއްޞަ ވިލެޖަކާއި މީޑިއާ ކްލަބެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތަރައްޤީކުރަނީ