ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 13:56
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އަޅަން ޖެހިފައިވަނީ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް: ރައީސް
 
ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ
 
ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ އެންމެ މުލުގައި ހިމެނެނީ ދެމެހެއްޓެނިވި އަސާސްތައް
 
ޖޫން މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement

ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވީ، ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ އެންމެ މުލުގައި ހިމެނެނީ ދެމެހެއްޓެނިވި އަސާސްތައް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއިންވެސް ބަދަލުތަައް ގެންނަމުންދާއިރު، ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މަދު ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަމުންދާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެ، މިއަހަރުގެ ޝިއާރުކަމަށްވާ "އޮންލީ ވަން އާތު" ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރަން ޖެހޭކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ޖޫން މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހެވެ.

ގައުމިއްޔަތު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަށް ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މި ހިތްގައިމު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ތިމާވެށީގެ ނުރައްކާތަކާ މެދު މިއިން ޒަމާނެއްގައި ބިރުނުގަންނަ މިންވަރަށް ބިރުގަންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ މިއީ ތޯތޯ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އިލްމީ ހަގީގަތްތައް ސާފުކޮށް ކުރަހައިދޭ ބިރުވެރި މަންޒަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބެނީ، ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި އަދި ބިން ތިރި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޖައްވު ހޫނުވުމަށް މެދުވެރިވާ ކަންކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ހިއްސާ ވަރަށް ކުޑަ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ތިމާވެށީގެ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކާއި، އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހެނީ ވެސް ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް