ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 08:59
ރައީސް ޞާލިހު އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ އެކު
ރައީސް ޞާލިހު އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ އެކު
ރައީސް އޮފީސް
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް
އަމާޒަކީ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ސައިޒުގެ ޒަމާނީ ކުނިކޮށްޓެއް ޤާއިމުކޮށް އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ފޮރުކޮށްދިނުން - ރައީސް
 
ދިވެހި މަސްވެރިކަމަކީ، މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު، ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ޞިނާޢަތެއް
 
ރަށު ފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރެވޭ ކުނި، ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމްކުރާ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒުތަކަށް ގެންގޮސް، އެކަން ކުރާ އުޞޫލުން ކުނި މެނޭޖް ކުރުން

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ، ރާއްޖެއަކީ ސިންގަލް ޔޫސްޑް ޕްލާސްޓިކް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންނުކުރާ ޤައުމަކަށް ހެއްދެވުމާއެކު ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހުރިހާ ރަށެއްގައި ގާއިމްކުރެއްވުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް 2023 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުއްދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ނުކުރެވުމަކީ، ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ޙައްލުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަކީ، ސަރުކާރުގެ އެންމެބޮޑު އެއް އަމާޒު ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ، ކޮންމެ ރަށެއްގައި، އެ ރަށަކާ އެކަށީގެންވާ ސައިޒުގެ ޒަމާނީ ކުނިކޮށްޓެއް ޤާއިމުކޮށް، އެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލާއި، މެޝިނަރީއާއި، އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުން ކަމަށެވެ.

އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރެވޭ ކުނި، ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމްކުރާ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒުތަކަށް ގެންގޮސް، ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އެކަން ކުރާ އުޞޫލުން ކުނި މެނޭޖް ކުރުން. މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ އެކި މަޝްރޫޢުތަކުން މި އަމާޒަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާސިލްވެވޭނެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުއްސުރެ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި މާޙައުލީ ނިޒާމުތައް ބޭނުންކުރަމުން އައި ޤައުމެއް. ދިވެހި މަސްވެރިކަމަކީ، މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު، ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ޞިނާޢަތެއް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާވެފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަކީވެސް ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމާއި ރީތިކަން ވިއްކައިގެން ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޞިނާޢަތެއް ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޙިމާޔަތް ކުރެވުނު ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކަކީވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ބޭނުންވެގެން ޙިމާޔަތްކުރި މުހިންމު ޑައިވް ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަމަށާއި، ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް ރަށްތަކުގެ ފަރުތަކަކީ ރަނގަޅަށް މެނޭޖުކުރުމުގެ ސަބަބުން މާޙައުލީ ނިޒާމުގެ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު އަދި ދިރުންތަކުން މުއްސަނދި ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް