ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 07:13
އުކުޅަހު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޝައުކަތު އިބްރާހީމް
އުކުޅަހު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޝައުކަތު އިބްރާހީމް
ރައީސް އޮފީސް
އުކުޅަސް
އުކުޅަހުގެ 90 އިންސައްތަ ގެތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ގެސްޓްހައުސް ޕްލާސްޓިކް ފުޅިން ސަލާމަތްވެއްޖެ: ކައުންސިލް ރައީސް
 
ޕްލާސްޓިކާއި ތިމާވެށީގެ ކަންކަމަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި
 
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ރޭވިފައިވާ އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ އުކުޅަހުން
 
އެހެން ރަށްތަކުގައި އުކުޅަހަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތީ އުފާވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއާ ދުރަށްދިއުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ރަށުގެ 90 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ ގެތަކާއި، ފިހާރަ، ގެސްޓްހައުސް އަދި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތައް ޕްލާސްޓިކް ފުޅިން ސަލާމަތްވެއްޖެ ކަމަށް އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝައުކަތު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައުކަތު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ޕްލާސްޓިކާ ދުރަށް ދިއުމަށާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް އުކުޅަހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އޭނާ އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

Advertisement

ޝައުކަތު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ރޭވިފައިވާ އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ އުކުޅަހުން ކަމަށްވާއިރު އެ މަސައްކަތް އެގޮތަށް ފެށީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަކީ ތިމާވެށި ވިއްކައިގެން ކުރެވޭ ވިޔަފާރިއެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލުކުރެވިގެން ކަމަށެވެ. އެ ދުވަހު ފެށި އެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިއަދު ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝައުކަތު ވިދާޅުވީ ޕްލާސްޓިކާއި ތިމާވެށީގެ ކަންކަމަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކަމަށާއި ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްލާސްޓިކް ފުޅި މަދުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވެސް ރަށުގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުން ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކަށް އާރުއޯ ޕްލާންޓް ހަދިޔާކޮށް، ބިއްލޫރި ފުޅި ހަދިޔާ ކުރި ކަމަށާއި އޭގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް މަދުކުރުމަށް. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަކީ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި މަދުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް. މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ރަށުތެރޭގައި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި، މުއައްސަސާތަކަށް އާރުއޯ ޕްލާންޓުތައް ހަދިޔާކޮށް، ބިއްލޫރި ފުޅި ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިހާރު 90 ޕަސެންޓަށްވުރެ ގިނަ ގޭގެއާއި ރެސްޓޯރެންޓާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތައް މިވަނީ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިން މުޅިން ސަލާމަތްވެފައި، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމީޔާބީއެއް،
އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝައުކަތު އިބްރާހީމް

ޝައުކަތު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުވެސް މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ގޭބިސީތަކަށް ފޮތި ކޮތަޅު ހަދިޔާ ކުރުމާއި އެ ކޮތަޅު ހިފައިގެން ދިއުމުން ފިހާރަތަކުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން އޭނާ ފާހަަގަކުރެއްވިއެވެ.

އުކުޅަހު ކައުންސިލުން ޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުމަށާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި އެހެން ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝައުކަތު ވިދާޅުވީ މިއަދު އެހެން ރަށްތަކުގައި އުކުޅަހަށްވުރެ ރަނގަޅަށް އެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އައުމަކީ ރަށަށް ލިބޭ އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް