ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 14:55
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ހަނގުރާމައެއްގެ ހިތި ނިމުން، ރަޝިއާއަށް ހުއްޓުވާލެވިދާނެތަ؟
 
ޔޫކްރެއިނުން ބުނާ ގޮތުގައި ކުރި ލިބެމުން ދަނީ އެ ގައުމަށް
 
ސިއެވިއެރޮޑޮނެޓްސްކްގައި ކުރިއަށްދާ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކުގެ މަސްރަހު އިންތިހާއަށް ނުތަނަވަސް

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ ފައުޖުތަކުން ހަމަލާ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ރަޝިއާގެ ސަރުކާރުން އަމުރުކޮށްފި ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ހަނގުރާމައިގެ ހިތި ނިމުންތަކުން މިންޖުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް، ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ސިއެވިއެރޮޑޮނެޓްސްކްގައި ކުރިއަށްދާ ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުންތަކުގެ މަސްރަހު އިންތިހާއަށް ނުތަނަވަސްވެ، ދަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ރަޝިއާގެ ފައުޖުތައް ހިންތިހާއަށް އަތްގަދަ ކުރަމުންދާއިރު، ސިއެވިއެރޮޑޮނެޓްސްކްގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް އަލުން އަނބުރާ ޔޫކްރެއިންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް ޔޫކްރެއިނުން މީގެ ކުރިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ވާހަކަތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާއަށް ކަށަވަރު ނުވާއިރު، ރަޝިއާއިން ވަނީ ސިއެވިއެރޮޑޮނެޓްސްކްގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ރަޝިއާއިން ސިއެވިއެރޮޑޮނެޓްސްކް ސަރަހައްދަށް އަތްގަދަ ކުރަން ފެށި ފަހުން، އެ ސަރަހައްދުގައި، ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދީފައި ވާނެ ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ވަކާލާތު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަން ވެސް ފާހަގަކުރަން ޖެހެއެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ރަޝިއާއިން އަދިވެސް އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވުމަކީ، މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް އޮތް ލަދެއް ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

މިއީ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެނީ، ހަނގުރާމަ އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް. ނަމަވެސް، ހަނގުރާމައިގެ ހިތި ނިމުމަކުން ސަލާމަތް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަ ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް އެބަ އޮތް. ރަޝިއަގެ ފައުޖުތަކަށް، ސިޓީތައް ސުންނާފަތި ކުރުން ހުއްޓާލެވިދާނެ؛ މޮސްކޯގައި ހުރި އެންމެ ފަރުދަކު ދޭ އެންމެ އޯޑަރަކުން، ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއަށް ކުދިން މެރުން ހުއްޓާލެވިދާނެ. އަދި މިހާތަނަށް އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެފައި ނެތުމަކީ، މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް އޮތް ލަދެއް
ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ / ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް

ޔޫކްރެއިނުން ބުނާ ގޮތުގައި ކުރި ލިބެމުން ދަނީ އެ ގައުމަށެވެ. ސިއެވިއެރޮޑޮނެޓްސްކް ހިމެނޭ ލުހާންސްކް ސިޓީގެ ގަވަރުނަރު ސެރްހީވް ގައިދާއި ވިދާޅުވީ، ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ ބާރުތަކަށް ކޮންޓްރޯލް އޮތީ 30 އިންސައްތަ ސަރަހައްދަކަށް ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އެންމެ ރެއެއްގެ މަސައްކަތުން އިތުރު 20 އިންސައްތައިގެ ކޮންޓްރޯލް އަނބުރާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ސިއެވިއެރޮޑޮނެޓްސްކްގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގާ ބަޔަކީ، ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ބައްޓަންވެގެން ދާނެ ގޮތުގެ މުހިންމު މައިދާނެކެވެ.

ފެބުރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރާ، ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދާތާ 3 މަސް ފުރި، 4 މަހަށް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ އިރު، ހަނގުރާމައަށް ނިމުން އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އަލި މަގެއް އަދި ނުފެނެއެވެ. އަދި ހަނގުރާމައަށް ދެން ވެގެން ދާނެ ގޮތެއް ލަފާ ކުރަންވެސް މާ ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ އަސްކަރީ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައަށް ނިމުން އަތުވެދާނެ 5 ހާލަތެއް އަންދާޒާ ކުރައްވާފައެވެ.

ދާއިރާގެ އެކި ތަޖުރިބާކާރުން އަންދާޒާ ކުރައްވާ ހާލަތްތަކަށް ބަލާއިރު، އެއް ވާނެއްގައި ހަނގުރާމަ ދިގުލާ ދިއުން، ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއާ ޕުޓިން ބަލި ގަބޫލުކުރެއްވުން، ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ދާނެ އިތުރު ތަނެއް ނެތުން ނުވަތަ ހުރިހާ ކޮޅަކުން ކުރި ބެދުން އަދި ރަޝިއާ ނުވަތަ ޔޫކްރެއިނަށް ނަސްރު ލިބުން ހިމެނެއެވެ.

މި ދެންނެވި ހާލަތްތަކަށް ބަލާއިރު ބިރު ބޮޑީ ޔޫކްރެއިނަށް ނަސްރު ލިބުން ކަމުގައި ވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ. އެހެނީ، ޔޫކްރެއިނަށް ކާމިޔާބު ލިބި، ރަޝިއާއަށް ބަލި ގަބޫލުކުރަން ފަސޭހަ ނުވެ، ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައެއް ފެށި ދިއުމުގެ ބިރު އޮތުމެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތަށް ވެގެން އައި އިރު، ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއޭވް ގުޑުވާލި ވަރުގަދަ ގޮވުންތަކެއްގެ ޚަބަރު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް