ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 11:41
ރަޝިޔާގެ ތެޔޮ އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމާ ދެކޮޅަށް ހަންގޭރީގައި މުޒާހަރާކުރަނީ
ރަޝިޔާގެ ތެޔޮ އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމާ ދެކޮޅަށް ހަންގޭރީގައި މުޒާހަރާކުރަނީ
އަލްޖަޒީރާ
އީޔޫން ރަޝިޔާގެ ތެޔޮ މަނާކުރުން
ގިނަ މަޝްވަރާތަކަކަށްފަހު، ރަޝިޔާގެ ތެޔޮ އީޔޫގެ ގައުމުތަކުގައި މަނާކޮށްފި
 
އީޔޫގެ ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ، ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރާ ތެޔޮ އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމަށް
 
މިފަހަރުގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވަނީ ރަޝިޔާގެ ތެލާއި، ބޭންކުތަކާއި، އަސްކަރީ އޮފިޝަލުންނަށް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ގައުމުތަކުން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ހަވަނަ ބުރުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިފަހަރުގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވަނީ ރަޝިޔާގެ ތެލާއި، ބޭންކުތަކާއި އަސްކަރީ އޮފިޝަލުންނަށެވެ. ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދެމުންދާތީ ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، ރަޝިޔާގެ ތެޔޮ ހިމެނިފައި މިވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށްފަހުއެވެ. ރަޝިޔާގެ ތެޔޮ އީޔޫގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަނާކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި އެކަމާ އެންމެ ބޮޑަށް ދެކޮޅު ހަދާފައިވަނީ ހަންގޭރީންނެވެ.

ރަޝިޔާގެ ތެޔޮ މަނާކުރުމަށް އީޔޫގެ ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ކަނޑު މަގުން އެތެރެކުރާ ތެޔޮ އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިޔާއިން އިރުމަތީ ޔޫރަޕަށް އަޅާފައިވާ ދްރުޒްބާ ތެޔޮހޮޅިން ފޮނުވާ ތެޔޮ އެތެރެކުރެވޭނެއެވެ. ދްރުޒްބާ ތެޔޮ ހޮޅިއަކީ ރަޝިޔާއިން ފެށިގެން ޔޫކްރޭންގެ ތެރެއިން ބެލާރޫސް، ޕޮލެންޑް، ހަންގޭރީ، ސްލޮވާކިއާ، ޗެކް ރިޕަބްލިކް އަދި އޮސްޓްރިއާގެ ތެރެއިން ގޮސް ޖަރުމަނާ ހަމައަށް އަޅާފައި އޮންނަ ތެޔޮ ހޮޅިއެކެވެ.

މިފިޔަވަޅުތައް އީޔޫގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ޗީފް ޖޯސެފް ބޮރެލް ސިފަކުރެއްވީ، މިއީ ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެޅުނު ވަރަށް ވަރުގަދަ ފިޔަޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އީޔޫން ވަނީ ރަޝިޔާގެ ކްރޫޑް އޮއިލް ހަމަސްދުވަސްތެރޭގައި އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ. އަދި މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ތެޔޮ އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

މީގެކުރިން އީޔޫއިން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއަޅާފައިވަނީ، ރަޝިޔާގެ އިކޮނޮމީ، ފައިނޭންޝިއަލް ސިސްޓަމް، ސެންޓްރަލް ބޭންކް، އަދި ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއި ޕުޓިންއާއި ޕުޓިންގެ އެންމެ އަރިސް މީހުންނަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް