ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 07:56
ސްރީލަންކާ
ސްރީލަންކާ
ރޮއިޓާސް
ލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލަންކާގެ 120،000 މީހުން އެހެން ގައުމުތަކަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ހިޖުރަކޮށްފި
 
މިއަހަރު 300،000 މީހުން ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ޕްލޭންތައް އަންނަނީ ކުރަމުން
 
2021 ވަނަ އަހަރު ލަންކާ ދޫކޮށް އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ގޮސްފައިވަނީ 122،000 މީހުން

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްރީލަންކާގެ 120،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެހެން ގައުމުތަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާކަމަށް، ލަންކާގެ ބިޔުރޯ އޮފް ފޮރިން އެމްޕްލޯއިމެންޓުން ބުނެފިއެވެ.

މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތާ އަޅައިބަލާއިރު 100 އިންސައްތައިގެ މަތިވުމެއްކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެއެވެ. މިދިޔަ 2021 ވަނަ އަހަރު ލަންކާ ދޫކޮށް އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގޮސްފައިވަނީ 122،000 މީހުންކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ބިޔުރޯއިން ބުނީ މިއަހަރު 300،000 މިހުން ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާގުޅޭގޮތުން އެކި ގައުމުތަކާއެކު އެއްބަސްވުންތަކާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލަންކާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާއާއެކު އެގައުމުގެ ފޮރިން ރިޒަރވް ވަނީ 50 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ދަށްވެފައެވެ. ފޮރިން ރިޒަރވް ދަށްވެ، އެގައުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޒަރޫރީތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ދަތިތަކާކުރިމަތިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ލަންކާއިން އަންނަނީ އެގައުމަށް ބޭރު ފައިސާ އިތުރުކުރާނެ އެކި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރަމުންނެވެ.

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ލަންކާ ރައްޔިތުން ގައުމަށް ބޭރު ފައިސާ ފޮނުވުމަށް އެދިފައިވާއިރު، ލަންކާގައި ވަކި މިންވަރަކަށް ބޭންކުގައި ޑޮލަރު ޑިޕޮސިޓްކުރުމުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ވިސާ ދޭގޮތަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި