ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2022 | ބުދަ 22:06
ޔޫކޭގެ ރޯޔަލް ނެވީގެ އޮފިސަރުން
ޔޫކޭގެ ރޯޔަލް ނެވީގެ އޮފިސަރުން
ރޮއިޓާސް
ޔޫކޭ-ރަޝިއާ
ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ޔޫކޭގެ ރޯޔަލް ނެވީ ޝިޕްތައް ބޭނުންކުރަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު
 
ގޮވާން ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރަށް އެފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ނޭޓޯއިން މަޝްވަރާކުރަމުންދާކަމަށް ޝެލްބްރޫކް ވިދާޅުވި
 
ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޓުފަހަރުތަކަށް ގޮވާން ހިފައިގެން ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނަމަ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޔޫކޭގެ ރޯޔަލް ނޭވީ ޝިޕްތައް ބޭނުންކުރަން ޖެހިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ޔޫކޭގެ ރޯޔަލް ނެވީ ޝިޕްތައް ބޭނުންކުރަން ޖެހިދާނެކަމަށް އެގައުމުން ނޭޓޯއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަފްދުގެ މަންދޫބަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫކޭގެ ނޫހެއްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން އެގައުމުގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ނޭޓޯއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަފްދުގެ މަންދޫބެއް ކަމަށްވާ އަލެކް ޝެލްބްރޫކް ވަނީ، ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޓުފަހަރުތަކަށް ގޮވާން ހިފައިގެން ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނަމަ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޔޫކޭއަށް ތެދުވަން ޖެހިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، މިކަން ކުރަން އެގައުމުގެ ރޯޔަލް ނެވީ ޝިޕްތައް ބޭނުންކުރަން ޖެހިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީ ރަޝިއާގެ މިއަމަލުގެ ސަބަބުން ޔޫކޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމާއި، ޔޫރަޕްގައި މިހަނގުރާމަ އިތުރަށް ފުޅާވެ ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން މިފަދަ ހަރަކާތެއް ހިންގައި، ގޮވާން ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރަށް އެފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ނޭޓޯއިން މަޝްވަރާކުރަމުންދާކަމަށް ޝެލްބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާއިން ކާބޯތަކެތި ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސުލާ ވޮން ޑެރ ލެޔެން ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމަނާ ވަނީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި މިހާރު ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި، ޔޫކްރެއިންގެ ގްރެއިން ސްޓޮކާއި މެޝިނަރީސް އަތުލައި، ފުށާއި ސަންފްލާވަރ ސީޑްސް ހިފައިގެން ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޓުތައް ދަތުރުކުރިޔަނުދީ ރަޝިއާގެ ހަނގުރާމަމަތީ ބޯޓުތަކުން ހިފަހައްޓަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގައުމުން ދަނީ ތެލާއި ގޭސް ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތަށް، މިިހާރު ކާބޯތަކެތިވެސް ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ބްލެކްމެއިލްތަކުން އަރައިގަނެވޭނީ މުޅި ދުނިޔެ ގުޅިގެން އެކަން ކުރަން އުޅެގެންކަމަށް އުރުސުލާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާއި، ހުޅަނގުން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކައްކާ ތެލާއި، ފަރޓިލައިޒަރއާއި ގޮވާމުގެ އިތުރުން ގޭހާއި ތެލުގެ އަގުވެސް ވަނީ އުފުލެންފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
36%
18%
0%
27%
18%
0%
ކޮމެންޓް