ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2022 | ބުދަ 07:09
ހައްޖު
ހައްޖު
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ލަންކާއިން މިއަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ނުފޮނުވުން
އިގްތިޞާދީ ހާލަތާއި ހެދި ސްރީލަންކާގެ މުސްލިމުން މިއަހަރު ހައްޖަށް ނުފޮނުވާން ނިންމައިފި
 
ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވާނެ
 
މިގޮތަށް ނިންމަން ޖެހުނީ ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޑޮލަރު ލިބުމުގެ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން
 
ލަންކާއަށް ލިބިފައިވަނީ 1585 މީހުންގެ ކޯޓާއެއް

ސްރީލަންކާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިޞާދީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން މިއަހަރު ހައްޖަށް ލަންކާގެ މުސްލިމުން ނުފޮނުވާން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަންހާމަކޮށް ސްރީލަންކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މުސްލިމު ރެލިޖިއަސް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އެފެެއަރޒް އިން ބުނީ ޤައުމުގެ އިގްތިޞާދީ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު މިއަހަރު ހައްޖަށް ނުފޮނުވާން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

22 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ލަންކާގައި މުސްލިމުންގެ އާބާދީއަކީ 10 އިންސައްތައެވެ. މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުުރުސަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެއް މިލިއަން މީހުންކަމަށް ސައުދީއަރަބިއްޔާއިން ކަނޑައެޅުމުން ލަންކާއަށް ލިބިފައިވަނީ 1585 މީހުންގެ ކޯޓާއެކެވެ. ނަމަވެސް ލަންކާގެ އިގްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާއެކު މިއަދަދަށްވެސް މުސްލިމުން ހައްޖަށް ނުފޮނުވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހައްޖަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި ލަންކާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދެ ޖަމާއަތްކަމުގައިވާ އޯލް ސިލޯން ހައްޖު ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް އެސޯސިއޭޝަން އާއި ހައްޖު ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސްރީލަންކަން އިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މުސްލިމު ރެލިޖިއަސް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އެފެއަރޒްއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ލަންކާއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އިގްތިޞާދީ ހާލަތާ ހުރެ، މީހުން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ކަންކަމާއެކު ދެ ޖަމާއަތުންވެސް ހައްޖަށްނުދާން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ހައްޖު ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ރިޒްމީ ވިދާޅުވީ މިގޮތަށް ނިންމަން ޖެހުނީ ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޑޮލަރު ލިބުމުގެ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މުސްލިމު ރެލިޖިއަސް އެފެއަރސްގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ނޭޝަނަލް ހައްޖު ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން އަހްކަމް އުވައިސް ވިދާޅުވީ ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވާނެކަމަށެވެ. މިއީ މިހާރުގެ އިގްތިޞާދީ ހާލަތާއި އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއްކަމަށް އަހްކަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

1948 ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާއަށް މިނިވަންކަން ލިބުނު ފަހުން އެގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އިގްތިޞާދީ ތަދުމަޑުކަމާއެކު އެންމެ އަސާސީ ތަކެތި ހޯދުމަށްވެސް ވަނީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައެވެ. ފޮރިން ރިޒަރްވ އެއްކޮށްހެން ހުސްވެ ގައުމު ވަނީ ޑިފޯލްޓަކަށް ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ޓިއުނީޝިއާގެ ދީނީ ކަންކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ހައްޖުން ވަޑައިގެންނެވި ތަނުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ހައްޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިހާރު ތިބީ މައްކާގައި
ހައްޖަށް ދިޔަ މީހެއްގެ ޝުޢޫރު - "ޓެންޓުތައް ހޫނުކަމުން ހީވަނީ އަވަނެއް ހެން، ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު ބައެއް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ތިބީ ނުކައި!"
މިނާ އާއި އަރަފާތުގައި ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ތިބެން ރަނގަޅު ތަންތަން ހޯދާނަމޭ ބުނި، ފެނުނީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގެ ސިފަ!
ހޫނުމިން 49 ޑިގުރީ ސެލްސިއަސް އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް މިނާ އަށް ވާރޭ ވެހި މާހައުލަށް ފިނިކަން
މި އަހަރުގެ ހައްޖު އަދަދުން – 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ހައްޖަށް ދިޔައީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން
ގަތުލުއާންމުގެ ވޭނުގެ ތެރެއިން، ޙައްޖުވުމަށް ލިބުނު ދަޢުވަތު
ޙައްޖުވުމަށް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ކުރި އުންމީދުގައި ނިރުބަވެރިން ކޮޅުފައިން ޖެހިއިރު އަހަރެމެންނަށް ކޮށްދެވުނީ ކީއް؟