ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2022 | ހޯމަ 06:54
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
ޕުޓިންގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު
ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޕުޓިން ދެން ދުނިޔޭގައި ހުންނަވާނީ ތިން އަހަރު
 
ޕުޓިން ވަނީ މީގެ 14 ދުވަސް ކުރިން ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރައްވާފައި
 
ޕުޓިންގެ ލޮލުގެ ފެނުންވެސް އަންނަނީ މަޑުމަޑުން ނެތެމުން
 
ޕުޓިން އަށް ވަނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވަރަށް އަވަހަށް ފެތުރިގެންދާ ކެންސަރު ބަލީގެ ވައްތަރެއް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާފައި

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިންއަށް ވަނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވަރަށް އަވަހަށް ފެތުރިގެންދާ ކެންސަރު ބަލީގެ ވައްތަރެއް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާފައިކަމަށް ރަޝިޔާގެ އިންޓެލިޖެންސްއާ ހަވާލާދީ މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތަކުގައި ރަޝިޔާ އިންޓެލިޖެންސްއާ ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ ޕުޓިންގެ އަތާއި ފައި އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި ތުރުތުރުއަޅާކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ރަޝިޔާގެ އިންޓެލިޖެންސް އާއި ހަވާލާދީ ޕުޓިންގެ ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޕުޓިން ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަވެގެންވެސް ހުންނަވާނީ ތިން އަހަރުކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އުމުރުފުޅުން 69 އަހަރުގެ ޕުޓިންގެ ލޮލުގެ ފެނުންވެސް އަންނަނީ މަޑުމަޑުން ނެތެމުންކަމަށް އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރަކާ ހަވާލާދީ ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އޮފިސަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕުޓިން ގެންދަވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮލުގައި ރިއްސުމާވެސް ކުރިމަތިލައްވަމުންނެވެ. އަދި ޓީވީން ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވާއިރު ވިދާޅުވާ ހުރިހާ ވާހަކައެއްވެސް ހުންނަނީ ބޮޑު އަކުރުން ކަރުދާހުގައި ލިޔެފައިކަމަށާއި އަކުރުތައް ބޮޑުކަމުން ގަނޑެއްގައި ލިޔެވެނީ ދެތިން ޖުމްލަކަމަށް އޮފިސަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ޕުޓިން ވަނީ ބެލަރޫސްގެ ރައީސް އަލެކްސެންޑަރ ލުކާޝެންކޯއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޕުޓިންގެ ފައިންޕުޅަށް ގޮތްތަކެއް ހައްދަވާ މަންޒަރު ފެނިފައިވެއެވެ. އަދި ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ޓީވީން ޕުޓިން ފެނުނުއިރު އެހެންޏާއި ނުހައްދަވާ ގޮތްތަކެއް ހެއްދެވި ކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ސްޕައިމާސްޓަރަކާ ހަވާލާދީ މީޑިޔާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ޕުޓިންއަށް ވަނީ ވަރަށް ސީރިއަސް ބައްޔެއް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާފައިކަމަށާއި އޭގެތެރެއިން އެއް ބައްޔަކީ ކެންސަރު ކަމަށެވެ.

ޕުޓިންއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަކުރުތައް ނޫނީ ވިދާޅުނުވެވުމާއި އަވަސް އަވަހަށް މޫޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު ސްޓާފުންވެސް ތިބެނީ ފާޑަކަށް ބިރުންކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި ޕުޓިން އައިނު ނާޅުއްވާނެކަމަށާއި އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޕުޓިން އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާކަން އެނގިގެންދާނެތީކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެއިތުރުން ޕުޓިން މިހާރު އެއްވެސް މީހަކަށް އިތުބާރު ނުކުރައްވާކަމަށާއި ވަރަށް އަވަސް އަވަހަށް ކޯފާއިސްކުރައްވާކަމަށް ވެސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ޕުޓިން ވަނީ މީގެ 14 ދުވަސް ކުރިން ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެއޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުކަމަށް ކްރެމްލިންގެ އެކި ސޯސްތަކާއި ހަވާލާދީ ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ޕުޓިން ކައިރީގައި އަބަދުވެސް ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް ގެންގުޅުއްވާކަމަށާއި ޓްރީޓްމެންޓްތައް ނަންގަވާތީ ބްރޭކެއް ނުނަންގަވާ މީޓިންތައްވެސް ކުރިޔަށް ނުގެންދަވާކަމަށް ކުރީގެ އެމްސިކްސްޓީނު ޑެސްކް އޮފިސަރު ކްރިސްޓޮފަރ ސްޓީލެ އާ ހަވާލާދީ ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
14%
18%
36%
27%
0%
5%
ކޮމެންޓް