ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 18:26
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާން
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
އެމްއެމްސީގެ ރައީސްގެ މައްސަލައެއް މަޖިލިހަށް
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާންގެ މައްސަލައެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި
 
ޝަހުބާންގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ ރައީސް ޝަހުބާން ފަހުމީއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމްއެވެ. އޭނާ މި މައްސަލަ ތާވަލު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ.

"ރާއްޖެ އެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އުޝާމް ވިދާޅުވީ, އެ މައްސަލައަކީ، މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ގައިގައި ހުންނަޖެހޭކަމަށް ގާނޫނުގައި ހިމެނޭ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ގާނޫނުގައި، އެ މެމްބަރަކީ މުޖުތަމައު ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް، އަބުރުވެރި އަދި އަޚުލާގު ރަނގަޅު މީހެއް ކަމަށް ވުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމަކަށް ވާއިރު، ޝަހުބާންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ މަނީލޯންޑްރިންގެ ތުހުމަތުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޝަރުތާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިން ފަދަ ތުހުމަތަކީ ބޮޑުު ތުހުމަތެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އުޝާމް ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އެ މެމްބަރަކު މަގާމުން ވަކިވާނެކަމަށް ގާނޫނުގައި ވެސް އޮންނަ ކަމަށެވެ.

އެފަދަ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރާއިރު އެ ސިފަ އެއޮތީ އުނިވެފަ. އެހާލަތުގައި އެމަގާމުން ވަކިވާނެ ކަމަށް ގާނޫނުގަ މިއޮންނަނީ.
ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އުޝާމް

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނަ މީހެއްގެ ގައިގައި ހުންނަން ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ އެއްވެސް ސިފައެއް އުނިވެއްޖެނަމަ މަގާމުން ވަކިވާނެއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާންގެ އާއިލީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކިންގްސް ފޮރެކްސް ޓްރޭޑިން ކުންފުނިން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ސްކީމެއް ހަދައި އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުމާއި، އެ ފައިސާ ލޯންޑަރކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުމަތު ވަނީ ކޮށްފައެވެ. މި ތުހުމަތު ޝަހުބާންގެ އިތުރުން އޭނާގެ ބޭބެ އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީއަށްވެސް ކުރެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ވަނީ ޝަހުބާންއާއި އަލްހާން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުވެސް ކޮށްފައެވެ.

ޝަހުބާންގެ މައްޗަށް މަނީލޯންޑަރކުރުމުގެ ތުހުމަތުތައް ކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދިނުމަށް ގިނަ ނޫސްތަކެއްގެ ވެރިންވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް