ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 06:55
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރު މިކައިލޯ ޕޮޑޯލްޔަކް
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރު މިކައިލޯ ޕޮޑޯލްޔަކް
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް އަލުން ފެށޭނީ ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތައް ޔޫކްރެއިނުން ފޭބުމުން: ޔޫކްރެއިން
 
ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން މެދުކަނޑާލުމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު ލިބޭ ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާއިން އަލުން ހަމަލާދިނުމަށް މާ ބޮޑަށް ތައްޔާރީތައްވޭ
 
ރަޝިޔާއާއެކު ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން މެދުކަނޑާލުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ޔޫކްރެއިން ދެން ނާންނާނެ

ރަޝިޔާއާއެކު ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން މެދުކަނޑާލުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ޔޫކްރެއިން ދެން ނާންނާނެކަމަށާއި ޔޫކްރެއިން ސަރަހައްދުން އެއްވެސް ބަޔެއް ގެއްލިގެންދާގޮތަށް އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް ނާންނާނެކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ފަރާތުން ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ މިކައިލޯ ޕޮޑޯލްޔަކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީގެ އެޑްވައިޒަރުކަންވެސް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މިކައިލޯ ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ ޑިމާންޑްތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ގެއްލުން ޔޫކްރެއިނަށް ވަމުންދާކަމަށެވެ. ހަމަލާބަދަލުކުރުން މެދުކަނޑާލުމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު ލިބޭ ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާއިން އަލުން ހަމަލާދިނުމަށް މާ ބޮޑަށް ތައްޔާރީތައްވާކަމަށެވެ. އަދި ހަމަލާބަދަލުކުރުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ދެން ހަމަލާތައް ދެނީ މާ ވަރުގަދައަށްކަމަށް މިކައިލޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާއާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއެކު ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ނާދޭ. ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް މެދުކެނޑިފައި އޮންނަނީ. އެވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާއިން އިތުރު ހަތިޔާރާއި މީހުންނާއި ހެދިފައި ހުންނަ ގޯސްތައް ރަނގަޅުކޮށް އަނެއްކާވެސް އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަމަލާތައް ދޭން ފަށާނެ. އެހަމަލާތަކުގެ ނަތީޖާ ނިކުންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލޭއޮހޮރުވުމަކުން
މިކައިލޯ ޕޮޑޯލްޔަކް / ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރު

މިކައިލޯ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހަމަލާ ދިނުން މެދުކަނޑާލުމަށް ހުޅަނގުން ގޮވާލާ ގޮވާލުމަކީ ވަރަށް އަޖައިބުކުރަނަވި ގޮވާލުމެއްކަމަށެވެ. އެއީ އެއާއެކު ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތައް ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ތިބޭނީ ކަމަށާއި އެމީހުން ފައިބައިގެން ނުދާނެތީ ކަމަށެވެ.

ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް އަލުން ފެށޭނީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އިން ފޭބުމުން
މިކައިލޯ ޕޮޑޯލްޔަކް / ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރު

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފަށާފައިވާއިރު ހަނގުރާމައަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށް ދެ ފަރާތުން ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކެއްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ވާހަކަތައް ވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް އަންނަނީ ވާހަކަތައް މެދުކެނޑުނީ އަނެއް ބަޔެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ހަނގުރާމައިގައި މިހާތަނަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާއިރު ޔޫކްރެއިންގެ އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ވަނީ ރެފިޔުޖީންނަށްވެފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން އެންމެފަހުން ބުނެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމުގައިވާ މަރިޕޯލްގެ ފުލް ކޮންޓްރޯލް އެމީހުން ހޯދާފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް