ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2022 | ބުދަ 22:36
ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން
ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން
ރޮއިޓާސް
ފިންލޭން އާއި ސްވިޑްން ނޭޓޯއާ ގުޅެން ތުރުކީގެ ތާއީ
ޓެރަރިސްޓުން ހަވާލުނުކޮށް ނޭޓޯއާ ގުޅެން ތުރުކީގެ ތައީދެއް ނުލިބޭނެ: އުރުދުޣާން
 
އުރުދުޣާން ވަނީ ސްވިޑްން އާއި ފިންލޭންޑްގައި ތިބި ޓެރަރިސްޓުން އެގައުމާ ހަވާލުނުކޮށް، ނޭޓޯ އާ ގުޅުމަށް ތާއީދު ހޯދަން އެދެގައުމުގެ މަންދޫބުން ތުރުކީއަށް އައިސްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ތުރުކީއަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން މުހިންމުވާނީ އެގައުމުން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭ ކަންކަމަށް އެޖަމިއްޔާ ކުރާ އިހުތިރާމުގެ މައްޗަށް ކަމަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވި
 
އެގައުމުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުނުވާނެ ކަންކަމަން އާއެކޭ ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވި

ޓެރަރިސްޓުން އެގައުމާ ހަވާލުނުކޮށް ނޭޓޯ އާ ގުޅެން އެގައުމުގެ ތާއީދު ހޯދަން އަޔަސް، ސްވިޑްން އާއި ފިންލޭންޑަށް ތާއީދު ނުލިބޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސްވިޑްން އާއި ފިންލޭންޑް އިން ނޭޓޯ އާ ގުޅެން ތުރުކީގެ ތާއިދު ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރު ކުރައްވާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން ވަނީ ސްވިޑްން އާއި ފިންލޭންޑްގައި ތިބި ޓެރަރިސްޓުން އެގައުމާ ހަވާލުނުކޮށް، ނޭޓޯ އާ ގުޅުމަށް ތާއީދު ހޯދަން އެދެގައުމުގެ މަންދޫބުން ތުރުކީއަށް ގޮސްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސްވިޑްން އަދި ފިންލޭންޑް އިން ވަނީ ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށް ބުދަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައެވެ. ތުރުކީގެ ތާއީދު އެގައުމަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި މި ދެގައުމަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ތުރުކީއިން ބުނަނީ ސްވިޑްން އާއި ފިންލޭންޑުން ދަނީ އެގައުމުން ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ބަލާ ބަޔަކަށް އެގައުމުގައި ހިމާޔަތް ދެމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރުދިސްތާން ވޯކާސް ޕާޓީ (ޕީކޭކޭ) ގްރޫޕްގެ މީހުންނާ ފަތުހުﷲ ގުލެންގެ މީހުންނަށް އެދެގައުމުން ހިމާޔަތްދޭ ކަމަށް ތުރުކީއިން ބުނެއެވެ.

އުރުދުޣާން ވަނީ ތުރުކީގެ ބޯޑަރު ޓެރަރިސްޓުންގެ ފަރާތުން ރައްކާކުރުމަކީ އެގައުމުން ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ނަގާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތުރުކީއިން ކުރުދީ ގްރޫޕާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ދުވަހަކުވެސް ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށާއި ސީރިއާގެ ކުރުދީ ގްރޫޕް ވައިޕީޖީ އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައިވެސް އެޖަމިއްޔާގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އުރުދުޣާން ވަނީ ތުރުކީއަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން މުހިންމުވާނީ އެގައުމުން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭ ކަންކަމަށް އެޖަމިއްޔާ ކުރާ އިޙްތިރާމުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އުރުދުޣާން ވަނީ ތުރުކީން އެގައުމާ ހަވާލުކުރަން ގޮވާލާ ޓެރަރިސްޓުން ހަވާލު ނުކުރާނެތީ ސްވިޑްން އާއި ފިންލޭންޑް އަށް ސުވާލުކުރުމަށްފަހު އެ ދެ ގައުމުން ނޭޓޯ އާއި ގުޅެން ތުރުކީގެ ތާއީދު ހޯދަން ބޭނުން ވަނީތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. ނޭޓޯ އަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޖަމިއްޔާއަކަށްވާއިރު، އެގައުމުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުނުވާނެ ކަންކަމަށް އާއެކޭ ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް