ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2022 | ހޯމަ 18:54
ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގެން އެގައުމުގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި
ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގެން އެގައުމުގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ކެނެޑާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެނީ
 
ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު މިކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު ޔޫކްރެއިނަށް ކުރެއްވި ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި
 
ޓްރޫޑޯ ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގެން ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވްގައި އެގައުމުގެ ރައީސްއާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައި
 
ޑްރޯން ކެމެރާ އާއި ސެޓޭލައިޓް އިމޭޖަރީ އަދި ލުއި ހަތިޔާރާ ވަޒަނުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވި

ކެނެޑާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް އިތުރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު މިކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު ޔޫކްރެއިނަށް ކުރެއްވި ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ޓްރޫޑޯ ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގެން ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވްގައި އެގައުމުގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އެއަށްފަހު ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް އާއެކު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓްރޫޑޯ ވަނީ ކެނެޑާއިން ޔޫކްރެއިން އެހީވުމަށް ހަނގުރާމައިގެ އިތުރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ޑްރޯން ކެމެރާ އާއި ސެޓަލައިޓް އިމޭޖަރީ އަދި ލުއި ހަތިޔާރާ ވަޒަނުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ. ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ކެނެޑާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ފަންޑުކޮށްދޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކެނެޑާއިން ރަޝިއާ އާދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ރަޝިއާގެ އިތުރު ވަކިވަކި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޓްރޫޑޯ ވަނީ އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރަޝިއާގެ 40 މީހެއް އަދި ފަސް އިދާރާއަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އޮލިގާކްސް އާއި ރާޝިއާގެ ސަރުކާރާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ހަނގުރާމައަށް ވާގިވެރިވާކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ހިމެނޭކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންއަށް ކުރެއްވި މިދަތުރުފުޅުގައި ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ކިއެވްގެ ބޭރުން އޮންނަ އަރޕިން އަވަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ. މި އަވަށަކީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ހިފުމަށް މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްވަރު އެންމެ ގަދައަށް ހަމަލާތައް އަމާޒުވި އެސަރަހައްދެވެ.

ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށުގައި ހުރި އެގައުމުގެ އެމްބަސީވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އދ އިން ކުރިއަށްގެންދާ ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމް އަށް ކެނެޑާއިން 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު، އެގައުމުން ވަނީ އަންނަ އަހަރު ޔޫކްރެއިނުން ކެނެޑާއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ޓެރިފް ކަނޑާލުމަށްވެސް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް