ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 16:32
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ޕުޓިން ހެނދުނުގެ ނާސްތާކުރައްވަނީ މެންދުރު، ފަރިއްކުޅުވަނީ ކޮވެލި ބިސް
 
ޕުޓިން ވަނީ މިނިކާވަގު ހިމާޔަތް ކުރެއްވުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައި
 
ކުރައްވާ މުހިއްމު ކަންކަން ފޮޓޯ ނަންގަވައި އާންމުކުރައްވާ
 
ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންއަކީ ކެމެރާއާ ނުހަނު ރައްޓެހި ބޭފުޅެއް

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންއަކީ އުމުރުފުޅުން 69 އަހަރުގައިވެސް ވަރަށް "އެކްޓިވް"ކޮށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ރައީސްކަމާއި ބޮޑުވަޒީރުކަމުގައި ޖުމުލަ 22 އަހަރު ހޭދަކުރައްވާފައިވާއިރު، މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ބޭރުން ޕުޓިން ފެންނަނީ "ވައިލްޑްލައިފް"އަށް ލޯބިކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރާ ގޮތުގައި ޕުޓިންއަކީ ހެނދުނު ލަހުން ހޭފުޅުލައްވާ ރައީސެކެވެ. ޕުޓިން ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ކުރައްވަނީ މެންދުރުއެވެ. ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ފަރިއްކުޅުއްވަނީ ކޮވެލި ބިހާއި، ބިސްގަނޑާއި، ޕޮރިޖްގެ އިތުރުން، މޭވާގެ ޖޫހެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ނާސްތާކުރައްވަނީ - ނިއުސް ވީކް

ނާސްތާއަށްފަހު ކޮފީއެއް ހިއްޕެވުމަކީ ޕުޓިން އާދަވެގެން ކުރައްވާ ކަމެކެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން - އޭޕީ

އެއަށްފަހު ދެން ކުރައްވާ ކަމަކީ ކަސްރަތު ކުރެއްވުމެވެ. އެގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް 2 ގަޑިއިރު ފެތުމުގައި ހޭދަކުރައްވައެވެ. ޕުޓިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި, ގައުމާމެދު އެންމެ ފުންކޮށް ވިސްނަވާ އެއް ވަގުތަކީ ފެތުމުގައި ހޭދަކުރައްވާ ވަގުތެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން - އޭޕީ

އެއަށްފަހު ދެން އޮންނާނީ ޖިމްގައި ކުރައްވާ ކަސްރަތެވެ. އެގޮތުން ބަރު އުފުއްލެވުމަކީ ޕުޓިން ކުރައްވާހިތްޕުޅުވާ ކަމެކެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ޕުޓިންގެ ޖިމް ކޮސްޓިއުމްގެ އަގު 3200 ޑޮލަރަށް އަރައެވެ.

ހެދުން އެޅުއްވުމުގައިވެސް ޕުޓިންއަކީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދެއްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން ބެސްޕޯ ސޫޓާއި، ވެލެންޓީނޯ ޓައީ ތުރުކުރައްވާ އުޅުއްވައެވެ. ރަޝިއާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޕުޓިން އެންމެ ތުރުކުރައްވާ ހިތްޕުޅުވަނީ "ކިޓޯން"އާއި، "ބްރިއޯނީ" ބްރޭންޑެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މަސައްކަތަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ޕުޓިން ފުރަތަމަ ކުރައްވާ ކަމަކީ ދުވަހުގެ ބްރީފިންގ ހޯއްދެވުމެވެ. ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަންކަން ޕްލޭން ކުރައްވައި، މަސައްކަތް ފައްޓަވަނީ އެހިސާބުންނެވެ. ބްރީފިންގގައި ދުވަހުގެ މުހިއްމު ކަންކަމާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްރަހުގެ އަޕްޑޭޓްތަކާއި, ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުޚީތައް ބައްލަވައެވެ.

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބްރޭކެއް ނެންގެވުމަށްޓަކައި، ރަޝިއާ ސަރުކާރާއި ޕުޓިންއަށް ފާޑުކިޔައި އާންމުކޮށްފައިވާ މަލާމާތުގެ ވީޑިއޯ ބެއްލެވުމަކީ ޕުޓިން ދޭތެރެއަކުން ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށްވެއެވެ. ޕުޓިންގެ އެޑްވައިޒަރަށްވެސް އަންގަވާފައި އޮންނަނީ އެފަދަ ވީޑިއޯއެއް ދޭތެރެއަކުން ގެނެސް ދައްކާލުމަށެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން - އޭޕީ

ޕުޓިންއަކީ ވަރަށް ދަންވަންދެން މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން އޮފީހުގެ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ނިންމަވަނީ ރޭގަނޑުކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޕުޓިން ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާނަމަ، އެއީ ނިކަން ބޮޑު ޕްރޮސީޖަރއެއް އޮންނަ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ޕުޓިން ހުންނަވާ ތަނެއްގެ ކޮޓަރީގައި ހުންނަ ޝީޓުން ފަށައިގެން، ދޮރުފޮތިތަކާއި، ކުޑަމިނުން ފެން ހިއްޕަވާ ޖޯޑާއި، މޭވާ އަޅާ ތަށިވެސް އެއްކޮށް ބަދަލުކުރައްވައެވެ. މިއީ ޕުޓިން އެ ތަނަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓީން ކުރައްވާ ކަންކަމެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން، އެއްވެސް މީހަކު އަރުވާ ކާއެއްޗެއް ފަރީއްނުކުޅުއްވައެވެ. އެ އެއްޗެއް ފަރިއްކުޅުއްވާނީ ޚާއްސަ ކްލިއަރެންސަކަށްފަހުއެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން

ޕުޓިންއަށް އެންމެ މީރުފުޅު ކެއުމަކީ ޕިސްޓާޗިއޯ އައިސްކްރީމްއެވެ. އެންމެ ފަހުން އޮތް ޖީ-20 ސަމިޓުގައި ޕުޓިން ވަނީ ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއަށް އައިސްކްރީމް ޓަބެއް ވެދުންކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންއަކީ ކެމެރާއާ ނުހަނު ރައްޓެހި, އަދި ކުރައްވާ މުހިއްމު ކަންކަން ފޮޓޯ ނަންގަވައި އާންމު ކުރައްވާ ފޮޓޯޖެނިކް ބޭފުޅެކެވެ. އަސް ދުއްވަވާއިރުގައާއި، ސްކޭޓް ކުރެއްވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރައްވާއިރުވެސް ޕުޓިން ފޮޓޯ އާންމުކުރައްވައެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ މިނިކާވަގު ހިމާޔަތްކުރެއްވުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެކަމުގައި އަމަލީ ގޮތުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ޓްރާންކުއިލައިޒަރ ބަޑިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން މިނިކާވަގު ގަޔަށް ބަޑި ޖައްސަވައި އޭގެ ބާރު ކަނޑުއްވާލައްވައިގެން، މޮޓޮރައިޒް ޑެލްޓާ މަތިންދާބޯޓުގައި ވަޑައިގެން އެސޮރުމެން ޖަންގަލިތަކުގައި އާބާދުވުމަށް ދޫކޮށްލައްވައެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ދަގަނޑު ދުނި ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ބޮޑުމަހުގެ ހަމުގެ ސާމްޕަލް ނެންގެވުމަކީވެސް އަމިއްލަފުޅަށް ކުރައްވާ އުޅުއްވި ކަންކަމެވެ. ޖަނަވާރަށް ލޯބި ލކުރައްވާ ޕުޓިން ގެންގުޅުއްވާ ކުއްތާއަށް ކިޔަނީ އަޓިކާއެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން - ސީ.އެން.އެން

ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ޑައިވް ކުރެއްވުމާއި، ކޮމާންޑްދެއްވާ މަންޒަރުތައްވެސް އާންމުވެފައިވެއެވެ.

ޕުޓިންއަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ޕުޓިން އެކަންކަން ކުރައްވަނީ ޕީއާރް ސްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޕުޓިންވެސް ވަނީ, އޭގެ ބައެއް ހަރަކާތްތަަކަކީ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ވައިލްޑްލައިފް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބާރުއެޅުއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވި ހަރަކާތްތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް, އަސް ދުއްވުމާއި، ސްކޭޓް ކުރެއްވުމާއި، ރައިފަލް ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ޝިކާރަކުރެއްވުން ފަދަ ކަންކަމަކީވެސް ޕުޓިން ކުރައްވާ އުޅުއްވާ ކަންކަމެވެ.

ޕުޓިންއަކީ އައިސް ހޮކީ ކުޅުއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް ކޮންމެވެސް ވަގުތެއް އާދަވެގެން އެކަމަށް ހުސްކުރައްވައެވެ. ޕުޓިންގެ ގާތް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ތަފާތު އެކި ކުޅިވަރުތައް ބައްލަވަން އިންނެވުމުގެ ބަދަލުގައި، ޕުޓިންއަކީ އެ ކުޅިވަރުގެ މައިދާނަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ކާމިޔާބު ހޯއްދަވާހިތްޕުޅުވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ޖޫޑޯގެ ކަޅު ބެލްޓުވެސް ހާސިލުކުރައްވާފައި ވާއިރު، އެއީ ޕުޓިން ތުއްޕުޅުއިރުން ފެށިގެން ތަމްރީނު ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވި ދާއިރާއެއްކަމަށް ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ރަޝިއާ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ދާދި ފަހުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖޫޑޯ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ ޕުޓިން އެ ޖަމިއްޔާއިން އެކަހެރި ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
17%
9%
4%
9%
26%
35%
ކޮމެންޓް