ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 11:20
ހަވީރު 5 ގެ ފަހުން މާލޭގެ މަގެއްގެމަތި
ހަވީރު 5 ގެ ފަހުން މާލޭގެ މަގެއްގެމަތި
އަތޫފް އާތިފް
ޚާއްސަ ހުއްދަ ދޫކުރުން
ޢީދު ދުވަހު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޫކުރަނީ
 
އުޅަނދުތަކަށް ސްޓިކާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 30 އޭޕްރީލް ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަދި 1 މެއި ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު

ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހު ހިނގާފައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ދޫކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ޢީދު ދުވަހު ހިނގާފައި އުޅޭ ވަގުތު ތަކުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަށް ދޫކުރާ ސްޓިކާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 30 އޭޕްރީލް ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަދި 1 މެއި ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:00 ން ހަވީރު 15:00 އަށެވެ. އަދި ރޭގަނޑު 21:00ން 23:00 އަށެވެ. ސްޓިކާ ދޫކުރާނީ ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާންމު ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ބައިން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފިޠުރު އީދު ދުވަހު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ގަޑި މިހާރު ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޢީދު ދުވަހުގެ ހަވީރު ހަވީރު 04:00ން ރޭގަނޑު 08:00ށް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތުތަކުގައި ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮންމެހެން ދުއްވަންޖެހޭ އުޅަނދުތަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

ޢީދު ދުވަހު ހަވީރުގެ ވަގުތު ފައިމަގުގައި އުޅޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިތުރަށް ވަޅު ޢީދު ދުވަހު ހެނދުނު 09:00ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 7:00 ޖެހުމާއަށް ހަމައަށް މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ބަންދު ކުރުމަށް ވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ނިންމުމުގެ ދަށުން ބަންދުކުރާ ސަރަހައްދަކީ މާފަނުން ރަސްފަނު ހިމެނޭ ސަރަހައްދެވެ. އެގޮތުން މަޖީދީމަގުން ފެށިގެން ރަސްފަނުން ކުރިމަތިން އުތުރަށް ގޮސް ކުރީގެ ވެސްޓްޕާކު ހުރި ހިސާބަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ވެހިކަލްތަކަށް ބަންދުވާނެ ކަމަށް ވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ގަޑީގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ނަމަވެސް ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި އިމަޖެންސީގައި ކޮންމެހެން ދުއްވަންޖެހޭ ވެހިކަލްތައް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ އޮންނާނެއެވެ. އީދާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގައިވެސް އަންނަނީ ވަކި ވަގުތެއްގައި މާލެ ސަރަަހއްދުގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކުރަމުންނެވެ. މިހާރު ކަލަންޑަރުގަ އޮތްގޮތުން މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަކީ މެއި މަހުގެ 2 ވާ ހޯމަ ދުވަހެވެ.

މީގެއިތުރުން އީދާއި ގުޅިގެން އެކި މުއައްސަސާތަކުން އަންނަނީ ޚާއްސަ ހަރަކާތްތައް ވެސް ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފިޠުރު ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ޗެކް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންއިން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެޕްރީލް 28 އިން 30 އަށް އަދި މެއި 6 އިން 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޢީދު ބަންދުގައި ކަނޑުމަގުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަތުރުކުރާ ދުވަސްވަރަކަށްވުމާއެކު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި އުޅަނދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވޭތޯ އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންއިން ބަލަމުން ގެންދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މެރިން ވީއެޗްއެފް ޗެކް ކުރުމާއި އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން އަތުގައި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތްތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން ދަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ބެލުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް، ހުކުރު ވިލޭރޭ މާލޭގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފަށާފައިވާއިރު، މި ދުވަސްތަކު އެކިވަގުތުތަކުގައި މާލޭގެ ބަނދަރުން ފުރާ އުޅަނދުތަކާއި މާލޭގެ ބަނދަރަށް ވަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ޗެކްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް