ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 21:41
ގއ. ވިލިނގިލީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ގއ. ވިލިނގިލީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގއ. ވިލިނގިލީގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުން
ގއ. ވިލިނގިލީގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މަގުގައި 5 ކިލޯމީޓަރަށް ތާރުއެޅުމާއި، މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަކީ 490 ދުވަސް

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް މޭޖަރ ރޯޑްސްއިން ގއ. ވިލިނގިލީގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.  

28 އޭޕްރީލްގައި މި ކޮންޓްރެޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، ކޮންޓަރެޓްގެ މުއްދަތަކީ 490 ދުވަހެވެ. މި ކޮންޓްރެކްޓަކީ 98،330،536.18 (ނުވަދިހަ އަށް މިލިއަން ތިރީސް ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް ހަ ރުފިޔާ އަށާރަ ލާރި)ގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މަގުގައި 5 ކިލޯމީޓަރަށް ތާރުއެޅުމާއި މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމާއި، ތާރުއަޅައިގެން ހަދާފައިވާ މަގުތައް ރީސަރފޭސް ކުރުމާއި، މަގުތަކުގައި ބައްތިޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒީނިޔާ އަހުމަދު ހަމީދުއެވެ. ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލީ މަނިކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް