ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 09:51
ސްރީލަންކާއަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހައި ކޮމިޝަނަރު އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު
ސްރީލަންކާއަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހައި ކޮމިޝަނަރު އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު
ރާއްޖެއެމްވީ
ލަންކާގެ އިޤްތިސާދީ ޙާލަތު
"ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދުގެ ރިކަވަރީ ސްޓްރެޓެޖީއަށް ލަންކާއިންވެސް ތައުރީފުކުރޭ"
 
ލަންކާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވޭ
 
ކޮވިޑުގެ ޙާލަތަށްފަހު އިޤްތިސާދީ އަޑިގަނޑުން އަރައިގަތް ގޮތާމެދު އެ ޤައުމުތަކުންވެސް ތައުރީފުކުރޭ
 
ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ރިކަވަރީ ސްޓްރެޓެޖީ ބަލައިގެންފައިވޭ

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދުގެ ރިކަވަރީ ސްޓްރެޓެޖީ ބައްޓަން ކުރި ގޮތާމެދު ލަންކާއިންވެސް ތައުރީފުކުރާކަމަށް ސްރީލަންކާއަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހައިކޮމިޝަނަރ އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވީ، ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ރިކަވަރީ ސްޓްރެޓެޖީ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއިން ކޮވިޑުގެ ޙާލަތަށްފަހު އިޤްތިސާދީ އަޑިގަނޑުން އަރައިގަތް ގޮތާމެދު އެ ޤައުމުތަކުންވެސް ތައުރީފުކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ލަންކާއިންވެސް އެކަން ބަލައިގަންނަ ކަމަށެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވީ، ލަންކާގެ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު، ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައެއް ގޯސްތައް ހެދިފައިވާކަން އެބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި އުމަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ދިވެހިންނަށްވެސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރިމަތިވަނީ 4 ދައްޗެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއީ ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލައާއި، ފިއުލް ނުލިބުމުގެ މައްސަލައާއި، ކައްކާ ގޭސް މަދުވުމުގެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން، ބޭސް ލިބުމުގެ ދަތިކަންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ބައެއް ބޭސްތައް ލިބުން ދަތިކަން އުމަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ތަފާތު އެކި ކަންކަމުގައި ދިވެހިންގެ ކޯލްތައް ހައި ކޮމިޝަނަށް ލިބެއެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ކަންކަން ޙައްލު ކޮށްދިނުމަށް ހައި ކޮމިޝަނުން ވެދެވެން އޮތް އެއްބާރުލުމެއް ވެދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންވެސް އޭނާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

މި ޙާލަތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ލަންކާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ހައި ކޮމިޝަނުންވެސް މަރުޙަބާ ކިޔާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް