ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 19:54
ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ
ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޕައުލް ޕޮގްބާގެ ކުރިމަގު
ޕޮގްބާ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ރެއާލްއާއި ޔުވެންޓަސް
 
ޔުނައިޓެޑާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރާނެކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ހާމައެއްނުކުރޭ
 
މިއަންނަ ސީޒަންގައި ފްރީ ޓްރާންސްފަރއެއްގައި ޕޮގްބާ ބޭނުން ކްލަބަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރ ޕައުލް ޕޮގްބާ ހޯދުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްއާއި ޔުވެންޓަސްއިން އޭނާގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވުންނާ މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ.

ޔުވެންޓަސްއަށް ކުޅުމަށްފަހު ޕޮގްބާ އެނބުރި ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޕޮގްބާ ވަނީ އޭގެ ފަހުން ޔުނައިޓެޑާއެކު, ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ ކޯޗުކަމުގައި ކަރަބާއޯ ކަޕް އަދި ޔޫރަޕާ ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ޔުނައިޓެޑާއެކު ޕޮގްބާއަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބެއެވެ. ޔުނައިޓެޑުގައި އޭނާގެ ކުޅުންވެސް ފެނުނީ ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގައި އުންމީދުކުރިވަރުގެ ކުޅުމެއް ނުފެނުނުނަމަވެސް ފްރާންސް ޓީމުގައި ޕޮގްބާ ވަނީ އޭގެ ފަހުންވެސް ވޯލްޑް ކަޕާއި ނޭޝަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑަށް ޕޮގްބާ ބަދަލުވިތާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރެއާލްއިން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އެޓީމަށް އެކަން ނުވީ ޕޮގްބާ ހޯދުމަށްޓަކަައި ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭތީއެވެ. ނަމަވެސް މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް ޔުނައިޓެޑާއެކު ޕޮގްބާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެއެވެ. އޭރުން ފްރީ ޓްރާންސްފަރއެއްގައި އޭނާ ބޭނުން ކްލަބަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

ޕޮގްބާ ހޯދުމަށް ޓީމުތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފޭވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ ރެއާލްއާއި ޔުވެންޓަސްއެވެ. ޕޮގްބާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލާނެކަމަށް މީގެ ކުރިންވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އަޑުތައް ފެތުރުނެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އޭނާ ޔުނައިޓެޑާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރާނެކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ހާމައެއްނުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް