ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 13:41
ސީނިއަރ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ރޯޔަލްސް ކުޅުންތެރިން: ފޮޓޯ-ޓީރެކްސް
ސީނިއަރ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ރޯޔަލްސް ކުޅުންތެރިން: ފޮޓޯ-ޓީރެކްސް
ޓީރެކްސް ތްރީ އޮން ތްރީ ސްޓްރީޓް ޗެލެންޖް
ޓީރެކްސް ތްރީ އޮން ތްރީ ސްޓްރީޓް ޗެލެންޖްގެ ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޯޔަލްސްއަށް
 
މުބާރާތުގައި 46 ޓީމް ވާދަކުރި

ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯޅަ ކްލަބުން ބޭއްވި ތްރީ އޮން ތްރީ ސްޓްރީޓް ޗެލެންޖްގެ ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޯޔަލްސް ހޯދއިފިއެވެ. އެޓީމް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި ބީޓީސީއާއި ވާދަކޮށް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ޗެމްޕިއަން ރޯޔަލްސްއަށް ޓްރޮފީއާއި މެޑަލް ހަވާލުކުރީ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ތްރީ އޮން ތްރީގެ ކުރީގެ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ސަރބިއާގެ ދުސާންއެވެ.

ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގައި ބަލިވިޔަސް ބީޓީސީން ވަނީ މުބާރާތުގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. އެއީ ފައިނަލްގައި ހޮޓްޝޮޓްސްއާ ވާދަކޮށް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. 23 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރާވެންސްއެވެ. ފައިނަލްގައި އެޓީމް ވާދަކުރީ އިން ސިންކްއެވެ.

މުބާރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށާއި, 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޓީމް އަން ސަޓިފައިޑްއެވެ. 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރީ ރާނޭ ބީސީއެވެ. 18 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އެންއޭއެވެ. އެއީ ފައިނަލްގައި ކްލަޗް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. 15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޕާރލްއެވެ. އެޓީމް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި ސްޓްރީކާރސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

13 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ބައިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ވެރިއޯސްއެވެ. ފައިނަލްގައި އެޓީމް ވާދަކުރީ ރިމްޝޮޓްސްއާއެވެ. މިއުމުރުގެ އަންހެން ކުދިންގެ ބައިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ސްކައިއެވެ. ފައިނަލްގައި ސްކައި ވާދަކުރީ ޝޫޓާރސްއާއެވެ.

3 ޕޮއިންޓް ޝޫޓިންގ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މުޙައްމަދު ނާހިލްއެވެ. މިމަހުގެ 13-17 އަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުބާރާތަކީ ޓީރެކްސްއިން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އަށްވަނަ މުބާރާތެވެ. މުބާރާތުގައި 7 ކެޓަގަރީއަކުން 46 ޓީމް ވާދަކުރިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް