ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 13:29
ލެމަން ޕައި
ލެމަން ޕައި
އޯލް ރެސިޕީސް
ބަދިގެ 1443
"ލެމަން ޕައި" ތައްޔާރުކޮށްލަން ބޭނުންތަ؟ މި އޮތީ ރެސިޕީ
 
ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑީގެ ޑެޒަޓްއަކަށް މި ރެސިޕީ ކަމުދާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ޖޯޑު ހަކުރު
 • 2 ސައިސަމުސާ ފުށް
 • 3 ސަމުސާ ކޯން ފްލަރ
 • ¼ ސަމުސާ ލޮނު
 •  ½ 1 ޖޯޑު ފެން
 • 2 ލެމަން ( ބޮޑު ލުނބޯ)
 • 2 ސަމުސާ ބަޓަރު
 • 4 ބިހުގެ ރީނދޫބައި
 • 1 (9 އިންޗި) ޕައި ކްރަސްޓް
 • 4 ބިހުގެ ހުދުބައި
 • 4 ސަމުސާ ހަކުރު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ޕަައި ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ކުރިން 350 ޑިގްރީ އަށް އަވަން ހޫނުކޮށްލަން ޖައްސާލާށެވެ.

ޕައި ތައްޔާރުކުރުމަށް ލެމަންގެ ބޭރު ތޮށި ގާނާފައި ތައްޓަކަށް އަޅާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ދެ ފަޅި ކޮށްލުމަށްފަހު އޭގެ ހުތް (ޖޫސް) ބައި ބޯތައްޓަކަށް ނަގާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތެއްޔަކަށް ހަކުރު، ފުށް، ކޯންފްލަރ، ލޮނު، ފެން، ލެމަން ޖޫސް، އަދި ގާނާފައި ހުރި ލެމަން، އަޅައިގެން ހޭންޑް މިކްސްޗަރ އަކުން ގިރަމުން މަޑު ގިނީގައި ކައްކާށެވެ. ރަނގަޅަށް އޮލަވާހެން ކެކެން ފެށުމުން ބަޓަރު ކޮޅު ވެސް އަޅާލާށެވެ. ދެން ބޯ ތައްޓަކބިހުގެ ރީނދޫބައި އެޅުމަށްފަހު ހޭންޑް މިކްސްޗަރ އަކުން ގިރުމަށްފަހު، އެ ބައިވެސް ތެއްޔަށް އަޅާ ހަލަމުން ދާށެވެ. ރަނގަޅަށް ކެކި އޮލަވުމުން އުނދުން މަތިން ބޭލުމަށްފަހު، ޕައި ކްރަސްޓް މަތީގައި ފަތުރާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ބިހުގެ ހުދުބައި ވިޕްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޕައިގެ މަތީ ލޭޔަރަށް އެ ބައި އެޅުމަށްފަހު 10 މިނިޓަށް ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް