ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 17:03
ޔޫކޭގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން
ޔޫކޭގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިޔާ ހަނގުރާމަ
ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ރަޝިޔާއަށް ވަޑައިގަތުން މަނާކޮށްފި
 
މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ވަނީ، ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އިތުރު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައި
 
ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ލިޒް ޓްރުސް، ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ބެން ވޮލެސް، އަދި އިތުރު 10 މީހުން ހިމެނޭ

ރަޝިޔާއިން ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތުން އެގައުމާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން, (އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާހެން) އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް ރަޝިޔާއަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަންގެ އިތުރުން ރަޝިޔާއަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފައިވާ އިސް އޮފިޝަލުންގެ ތެރޭގައި ސީނިއަރ މިނިސްޓަރުން ހިމެނެއެވެ. ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް ބަލާއިރު، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ލިޒް ޓްރުސް، ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ބެން ވޮލެސް, އަދި އިތުރު 10 މީހުން ހިމެނެއެވެ. ގިނައީ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނޭ އިސް ފަރާތްތަކެވެ.

ރަޝިއާއިން ބުނީ މި ފިޔަވަޅުއަޅަން ނިންމާފައިވަނީ ޔޫކްރެއިނާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރައްދެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. މާޗް މަހުގައި އެމެރިކާގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކަކާ ދެކޮޅަށް ވެސް ރަޝިޔާއިން މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވެއެވެ.

ރަޝިޔާއަށް އެތެރެވުން މަނާކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި

 • ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން
 • ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ލިޒް ޓްރުސް
 • ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ބެން ވޮލެސް
 • ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ، ލޯޑް ޗާންސެލަރ އަދި ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރް ޖަސްޓިސް، ޑޮމިނިސް ރާބް
 • ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓްރާންސްޕޯޓް ގްރާންޓް ސަޕްސް
 • ހޯމް ސެކްރެޓަރީ ޕްރިޓް ޕަޓެލް
 • ޗާންސެލަރ ރިޝީ ސުނަކް
 • މިނިސްޓަރ އޮފް އެންޓްރަޕްރަނަރޝިޕް، އެނަރޖީ އެންޑް އިންޑަސްޓްރިއަލް ސްޓްރެޓަޖީ، ކަވާސީ ވާޓެން
 • މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން، ކަލްޗަރ، މީޑިއާ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ނަޑިން ޑޮރީސް
 • މިނިސްޓަރ އޮފް ދަ އާމްޑް ފޯސަސް ޖޭމްސް ހިއަޕޭ
 • ފަސްޓް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްކޮޓްލެންޑް ނިކޯލާ ސްޓަރޖިއޯން
 • އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފް އިންގްލަންޑް އެންޑް ވޭލްސް އެންޑް އެޑްވޮކޭޓް ޖެނެރަލް ފޮރ ނޯދަން އަޔަރލެންޑް، ސްވެލާ ބްރޭވަރމޭން
 • ކޮންސަރވޭޓިވް އެމްޕީ އަދި ޔޫކޭގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ތެރޭސާ މޭ

ރަޝިޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ, އިނގިރޭސިވިލާތުން ފަތުރާ ދޮގު މައުލޫމާތާއި އެމީހުންގެ ސިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ މަގުސަދަކީ ރަޝިޔާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އެކަހެރިކޮށްލުންކަމަށެވެ. އަދި އެކަހެރިކޮށްލުމުގެ އިތުރުން ގައުމުގެ އެތެރޭގެ އިގުތިސާދަށް ލޮޅުން އެރުވުމަކީ އެމީހުންގެ ބޭނުމެއްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިސް އޮފިޝަލުން އެގައުމަށް އެތެރެވުން ރަޝިޔާއިން މަނާކޮށްފައިވާއިރު، މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ, ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އިތުރު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި މާލީ ގޮތުން ރަޝިއާގެ އިގްތިސާދަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި، ރައީސް ޕުޓިންއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، އިސް އޮފިޝަލުންގެ އިތުރުން ރަޝިޔާގެ ވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ފައިދާވާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށްވެސް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް