ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 23:52
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
ޓެން ހާގްގެ ޕްލޭންގައި ރޮނާލްޑޯ ނުހިމެނޭ!
 
ސީޒަންގެ ފަހުކޮޅަށް އައި އިރު، އޭނާގެ ޕާފޯމެންސް ވަނީ ދަށްވެފައި
 
ޓެން ހާގްގެ ސްޓައިލަށް ރޮނާލްޑޯގެ ކުޅުން ނުފެތޭ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި މިއަންނަ ސީޒަންގައި ހަވާލުވާނެ އެރިކް ޓެން ހާގްގެ ޕްލޭންގައި އެޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުހިމެނޭކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޓެން ހާގް ވަނީ އޭނާގެ ސްޓައިލަށް ރޮނާލްޑޯގެ ކުޅުން ނުފެތޭ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އޭނާގެ ޕްލޭންގައި ރޮނާލްޑޯ ނުހިމެނޭކަން ޔުނައިޓެޑަށް އަންގާފައެވެ.

މިދިޔަ ސަމަރ ޓްރާންސްފަރގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އޭނާ ކުރިންވެސް ކުޅުނު ޔުނައިޓެޑާއި އަލުން ގުޅިފައެވެ. އެހިސާބުން ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރީ ޔުނައިޓެޑަށް ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ޓްރޮފީއެއް ނުލިބޭ މައްސަލަ ހައްލުވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރުގެ ސީޒަންވެސް އެޓީމު ނިންމާލަން މިޖެހެނީ ހުސް އަތާއެވެ. މިއީ ޔުނައިޓެޑުން ޖެހިޖެހިގެން ހުސް އަތާ ނިންމާލާނެ ފަސްވަނަ ސީޒަންއެވެ.

މިވަގުތު ޔުނައިޓެޑު އޮތީ ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލުގެ ހަތް ވަނައިގައެވެ. އެޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކުން ޖާގަ ހޯދާ މިއަންނަ ސީޒަންގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރު ކުރުމަށެވެ.

މި ސީޒަންއަށް ޔުނައިޓެޑާއި ގުޅި، ރޮނާލްޑޮ ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސީޒަން ފަށާފައެވެ. ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ވިޔަރެއާލް އާއި އެޓްލާންޓާ ކޮޅަށްވެސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މުހިންމު ލަނޑުތަކެއް ޖަހާފައެވެ. ޖުމްލަ 18 ލަނޑާއެކު ޓީމުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު މި ސީޒަންގައި ކާމިޔާބު ކުރީ ރޮނާލްޑޯއެވެ.

ނަމަވެސް، ސީޒަންގެ ފަހުކޮޅަށް އައި އިރު، އޭނާގެ ޕާފޯމެންސް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 13 މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންމެ ހަތަރު ލަނޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
0%
0%
60%
0%
20%
ކޮމެންޓް