ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 23:39
ލ. ގާދޫ
ލ. ގާދޫ
ލ. އަތޮޅުގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުން
ލ. އަތޮޅުގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާކަން ހަނދާންކޮށްދީފި
 
ލ. ބޮޑު ފިނޮޅު އަދި ވަޑިނޮޅު ކަނޑުއޮޅި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވޭ
 
ލ. ގާދޫ ހިތަދޫ ކަނޑު ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވޭ
 
ލ. ގާދޫ ރަށުގެ ވެލާ އަރާ ސަރަހައްދާއި ޗަސްބިމާއި ވަށައިގެންވާ ފަރާއި ފަޅު އަދި މޫދުވިނަ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވޭ

ލ. އަތޮޅުގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއިން ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ.

މިގޮތުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ އެއް ސަރަހައްދަކީ ލ. ގާދޫ ރަށުގެ ވެލާ އަރާ ސަރަހައްދާއި ޗަސްބިމާއި ވަށައިގެންވާ ފަރާއި ފަޅު އަދި މޫދުވިނަ ސަރަހައްދު ކަމަށް އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 23 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައެވެ.

މި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވަނީ 6 ވަނަ ގިންތީގައި ކަމަށާއި، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިނަކީ 614 ހެކްޓަރު ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީއިން ބުނީ މިތަން ހިމާޔަތްކޮށް އެރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތާއި ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ގޮނޑުދޮށަކީ ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ނެތިދިޔުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދެ ބާވަތްކަމުގައިވާ ކަހަނބު އަދި ވެލާ ބިސްއަޅާ، ވިހާ އާލާވާކަމަށް ޒަމާނުންސުރެ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ. ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މޫދު ވިނައާއި ފަރުގެ ސަރަހައްދަކީ ވެލާ ކަހަނބުގެ ކާނާ ފޯރުކޮށްދޭ އަދި ފަރުމަހުގެ ދިރުންތައް އާލާވުމަށް ބޭނުންކުރާ މާހައުލެއް ކަމަށާއި، އަދި ދުނިޔެ ހޫނުވުން ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ކާބަން ރައްކާކޮށްދޭ މޫދުވިނައިގެ 6 ބާވަތަކާއި ފަރުމަހުގެ 91 ބާވަތް މި ސަރަހައްދުން ފެނިފައިވާކަމަށް ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައިވާ ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައިވާ މީރު ފެންކުޅިއަކީ ރަށުގެ ފެން ފަށަލަ ތާޒާކޮށްދޭ އަދި ރަށުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދިނުމަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި، އަދި މި ސަރަހައްދުން މޫސުމީ ދޫންޏާއި، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫނީގެ މާހައުލުތައް ދަމަހައްޓަން އެހީވެދޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

ލ. އަތޮޅުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ސަރަހައްދަކީ ލ. ގާދޫ ހިތަދޫ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެވެ. މި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން 23 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައެވެ. މި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވަނީ 6 ވަނަ ގިންތީގައި ކަމަށާއި، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިނަކީ 777 ހެކްޓަރު ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވަނީ މި ސަރަހައްދަކީ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުން މުއްސަނދި ފަރުމަހުގެ ބާވަތްތައް ބިސް ދޫކޮށް ވިހާ އާލާވާކަމަށް ރިކޯޑް ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ވާތީ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ސަރަހައްދުން ފެންނަ މުހިއްމު ދިރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ވެލާ އާއި ކަހަނބު އަދި އެންމަޑިއާއި ފަރުމަހުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މިޔަރާއި މަޑި ފެންނަކަމަށްވެސް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލ. ބޮޑު ފިނޮޅު އަދި ވަޑިނޮޅު ކަނޑުއޮޅި ސަރަހައްދުވެސް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން 23 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވަނީ 7 ވަނަ ގިންތީގައި ކަމަށާއި، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިނަކީ 706 ހެކްޓަރު ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވަނީ މި ސަރަހައްދަކީ ފަރުމަހުގެ ބާވަތްތައް ވިހާ އާލާވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާތީއާއި، ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމަޑި، ކަހަނބު، ވެލާ އަދި އެކި ބާވަތްތަކުގެ މިޔަރު މި ސަރަހައްދުން ފެންނަ ކަމަށް ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. ބޮޑު ފިނޮޅަކީ އައިންމަތީ ދޫނި ނިދުމަށާއި ވިހާ އާލާވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް