ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 17:06
ޒަޔާންއާއި ތޯއިފް މެޑަލް އަޅުވައިގެން: ފޮޓޯ-ޒަޔާން ފޭސްބުކް
ޒަޔާންއާއި ތޯއިފް މެޑަލް އަޅުވައިގެން: ފޮޓޯ-ޒަޔާން ފޭސްބުކް
ރިވައިވަލްއާއެކު ޒަޔާންއާއި ތޯއިފް
ރިވައިވަލްއާއެކު ފައުންޑަރ ޒަޔާން އަދި ކެޕްޓަން ތޯއިފް
 
ފައިނަލްގައި ދެކޮޅުގައި ތިބެ ކުޅެން ބޭނުން
 
އަމާޒަކީ ބައިނަލްގްއަޤްވާމީ ރަން މެޑެލް އެއް ހޯދުން

2019 ވަނަ އަހަރު މެދެއްހާތަނުގައި މުޙައްމަދު ޒަޔާން ޒަކީ ރިވައިވަލް ވުޖޫދަށް ގެނައީ ކުރިމަގަށް އޮތް ވިސްނުންތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އޭރު ބެޑްމިންޓަން އޮތް ހިސާބަށްވުރެ ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް ގެންގޮސް, ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި އިތުރު ވަނަތަކެއް ހޯދޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމަށެވެ. މިއަދުވެސް ޒަޔާން ބުނާ ވާހަކައަކީ މިއަދު ބެޑްމިންޓަން އޮތް ހިސާބަށްވުރެ ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް ގެންގޮސް, ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދީގެން ބެޑްމިންޓަންގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ބައިނަލްޤްވާމީ މައިދާނުގައި ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އޭނާގެ ކްލަބުން ކުރަނީ އެމަސައްކަތެވެ.

ޒަޔާންގެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަތްދިއްކޮށްލި ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަން އަހުމަދު ތޯއިފްއެވެ. އޭނާއަކީ ރިވައިވަލްގެ ކެޕްޓަންއެވެ. ކްލަބް އުފެދިގެން މަސައްކަތް ފެށީ ޒަޔާން ހިމެނޭ ގޮތަށް ތިން ކުޅުންތެރިންނާއެކުގައެވެ. ތޯއިފް ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރިވައިވަލްއާއެކު ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެއީ ރިވައިވަލްއަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީގެ ގޮތުގައި ޒަޔާން ދެކެއެވެ. ތޯއިފް ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު އެކާމިޔާބީ އޭނާއަށް ލިބެން ލަސްވެސް ވެއްޖެކަމަށް ޒަޔާން ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

ރިވައިވަލް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހަމައެހަރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފުރަތަމަ މުބާރާތަށް ދިޔައެވެ. ޤާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޮފީގައި ވާދަކޮށް މެޑަލް ލިބުން ވެގެންދިޔައީ ރަން މެޑަލް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު "ބޮޑު" އުއްމީދަކަށެވެ. އަދިވެސް ކްލަބް އޮތީ އެއަމާޒަށް ވާޞިލްވުމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. މައިގަނޑު އަމާޒަކީވެސް އެއީއެވެ.

ރިވައިވަލްއިން އެމަސައްކަތް ކުރާފަދައިން އެހެން ކްލަބްތަކުންވެސް އެމަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބެޑްމިންޓަންގެ ކުރިމަގަށް އޮތް ވަރަށްބޮޑު ރަނގަޅެކެވެ. އެކަން ޒަޔާންވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ވާދަވެރި ރޫހެއްގައި ކްލަބްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. އޭގެ ނަތީޖާ މުޅި ބެޑްމިންޓަންއަށް ކުރާނެއެވެ. ކުރިން އެއް ޓީމެއްގައި, އެއް ސްކޮޑްއެއްގައި ތިބެގެން އެންމެން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް ކްލަބްތައް އުފެދި, އެހެން ފުރުޞަތުތައްވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބެން ފަށައިފިއެވެ.

ޒަޔާންއާއި ތޯއިފް މެޑަލް އަޅުވައިގެން: ފޮޓޯ-ޒަޔާން ފޭސްބުކް
ދެން އެންމެންގެވެސް މިއިންނަނީ މައިގަނޑު އެއް ޓާގެޓެއް, ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަނގަޅު ވަނައެއް ހޯދުން. މިހާރު މަސައްކަތްމިކުރަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީއަށް އެންމެ ބޮޑު ސަޕޯޓެއް ކްލަބްގެ ފަރާތުން ޤައުމީ ޓީމަށް ދޭން.
ޒަޔާން ޒަކީ / ރިވައިވަލްގެ ފައުންޑަރ

ރިވައިވަލްގެ ތަޞައްވަރު ބޮޑެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ. މިވަގުތު ހދ.ނޮޅިވަރަމްގައި އެކަނި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދެވުނަސް އުއްމީދަކީ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ. ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ފާހަގަކޮށް އެކުޅުންތެރިންނަށް ކޯޗިންގ ސަޕޯޓް ދިނުމެވެ. އަދި އުމުރުން 16 ނުވަތަ 17 އަހަރު ވާއިރު މާލެ ގެނެސް އެކުޅުންތެރިން ޗެމްޕިއަނުންނަށް ހެދުމެވެ. އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ސަޕޯރޓް ކްލަބުން ދިނުމެވެ. މާލޭގައި ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަކީވެސް އުއްމީދެކެވެ. އެކަމަކު އެކަމަށް އަދި ކްލަބް ތައްޔާރެއްނޫނެވެ.

ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް މާލޭގައި ނުފަށަނީ ކޮލިޓީކޮށް, ރަނގަޅަށް ނުފެށި އެކަން ކުރަން ބޭނުންނުވާތީ. އެލެވަލްގެ ކޯޗުންނާއި, އެސެޓްއަޕް ޔަޤީންނުކުރެވޭތީ އެކަން ނުފަށަނީ. އެކަމަކު މިމަސައްކަތްކުރަނީ އެހިސާބަށް ދެވޭތޯ.
ޒަޔާން ޒަކީ / ރިވައިވަލްގެ ފައުންޑަރ

ރިވައިވަލްގެ މިސްރާބު ސީދާކޮށް, އަމާޒަށް ވާޞިލްވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ތޯއިފެވެ. ނަތީޖާއަކީ ތޯއިފްއާއި ޒަޔާންގެ މެދުގައި ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް އޮތުމެވެ. އެގުޅުން ފެށުނީ ކްލަބް އުފެދުމުގެ ކުރިންނެވެ. އެކަމަކު ކްލަބް އުފެދުމާއެކު އެކުގައި ހޭދަކުރެވޭ ވަގުތުތައް ގިނަވެ, ގުޅުންވެސް އިތުރަށް ބަދަހިވެ, އޭގެ ސަބަބުން ކުޅުމުގެ ފެންވަރުވެސް މަތިވެއްޖެކަމަށް ދެ ކުޅުންތެރިންވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

ދެ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް އުނދަގޫވާ އެއްކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު އަނެއް ކުޅުންތެރިއަކާ ވާދަކުރަން ޖެހޭ ހިސާބެވެ. ޑަބަލްސްގައި އެއް ޕެއަރއެކެވެ. އެކަމަކު ސިންގަލްސްގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރަން ޖެހުމުން އުނދަގޫވެއެވެ. ކޯޓްމަތީގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކުވެސް މޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަސް, ބަލިވުމުން ވާދެރައަށްވުރެ ރަހުމަތްތެރިޔާއަށް ކާމިޔާބުލިބުމުން ލިބޭ އުފާވެރިކަން ބޮޑެވެ.

ދެ ކުޅުންތެރިން، އެއްކުޅުން ތެރިއަކު އަނެއްކުޅުންތެރިއާ އާ ވާދަކުރަން ޖެހުމުން އުނދަގޫވޭ. ކޯޓްމަތީގަ ނީންނާނެތާ ރަށްޓެހިކަމެއް. ކޯޓްމަތީގައި ކުޅޭނީ މޮޅަށް, މޮޅުވާން. އެކަމަކު މެޗު ނިމުނީމަ އެނިމުނީ.
އަހުމަދު ތޯއިފް / ރިވައިވަލްގެ ކެޕްޓަން

ދެކުޅުންތެރިން ގިނަ ވަގުތު އެކުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރުމާއި, ގިނަވަގުތު އެކުގައި ހޭދަކޮށް ބެޑްމިންޓަންގެ ވާހަކަތައް ދެކެވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު އަނެއް ކުޅުންތެރިއަކަށް މާބޮޑަށް އެނގުމެވެ. ދެ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް އަނެއް ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޭމް ރަނގަޅަށް އެނގުމެވެ. މިހުރިހާކަމެއްގެ ތެރެއިންވެސް ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމެއް ދެ ކުޅުންތެރިންގެވެސް އެބައޮތެވެ. އެއީ ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރުމެވެ. އެފުރުޞަތު ނުލިބި ދެކުޅުންތެރިންވެސް ސެމީއާ ހިސާބުން, ކޮންމެސް އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ކަޓަނީއެވެ.

އެކަމަކު ގުރުއަތުން ދިމާވާގޮތުން އަބަދުވެސް ދެމީހުން ތިބެނީ އެއްފަޅިއެއްގައި. އަބަދުވެސް ފައިނަލަށް ދަނީ ކޮންމެސް އެކަކު. ކޯޓްގައި ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކާ ނުޖެހޭ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ ތޯއިފަށް ކާމިޔާބު. ދެމީހުން ޖެހުނީމަވެސް ތޮއިފް މޮޅުވީމަ ހަމަވަރަށް އުފާވޭ.
ޒަޔާން ޒަކީ / ރިވައިވަލްގެ ފައުންޑަރ

ބެޑްމިންޓަންގައި ތޯއިފްއާއި ޒަޔާންވެސް ތިބީ އުހުގައެވެ. ޒަޔާންއަކީ މިދިޔަ ތިން އަހަރަށް ބަލާއިރު އެއްވަނަ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ތޯއިފްއަކީ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންއެވެ. ޒަޔާންއާ އެންމެ ގާތުން މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ އެއްވަނައަށް ވާދަކުރި ކުޅުންތެރިއަކީވެސް ތޯއިފްއެވެ. ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ބޮޑު ހިއްސާއަކާއެކު ރާއްޖޭގެ އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތުތައް ދަނީ ހޯދައިދެމުންނެވެ. އަމާޒަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރަން މެޑެލް އެކެވެ. ފުޓްބޯޅައަށްވެސް ނުހަނު ޝައުޤުވެރިވާ ދެކުޅުންތެރިންނަށް ބެޑްމިންޓަންއިން އެކަން އަދި ހާޞިލްވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް