ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 08:52
މުހައްމަދު ރާއިދު - އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު
މުހައްމަދު ރާއިދު - އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު
ރާއްޖެ އެމްވީ
ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުން
އިންވެސްޓަރުން ނުލިބުމަކީ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން - ރާއިދު
 
އެމްއައިޓީޑީސީއަކީ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަަމަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެއް
 
ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ކުރިއަރައިގެން އަންނަނީ މާލެ އަތޮޅު އަދި އަރި އަތޮޅުގައި
 
މެންޑޭޓް ހާސިލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ރާއިދު ފާހަގަކުރެއްވި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އިންވެސްޓަރުން ނުލިބުން ކަމުގައި އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއައިޓީޑީސީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ، އެމްއައިޓީޑީސީއަކީ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަަމަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ ރަށަކަށް މެންޑޭޓް މިއޮތީ ފުޅާވެފައި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަަަމަވެސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް މަސައްކަތްތައް މިހާތަނަށް ނުކުރެވި ހުރީ، އިންވެސްޓަރުން ލިބުމުގައި އޮތް ގޮން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

މި ދަތިކަމާއެކުވެސް މެންޑޭޓް ހާސިލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ރާއިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގައި ގޮންޖެހުން ހުރި ރަށްތަކަށް އިސްކަން ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރުވެސް ފަތުވެރިކަން ފުޅާވެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ކުރިއަރައިގެން އަންނަނީ މާލެ އަތޮޅު އަދި އަރި އަތޮޅުގައި ކަމަށާއި، ގޮންޖެހުން ހުރި ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ހުރިކަން ރާއިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެތަންތަނަކީ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދުތައް ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް