ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 18:16
ޚާރްކީވްގެ މިޔުޒިޝަނެއް
ޚާރްކީވްގެ މިޔުޒިޝަނެއް
ރޮއިޓާރސް
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ފަޅުވެފައިވާ ޚާރްކީވް އަށް ދިރުން ގެނެސްދިނުމަށް މިޔުޒިޝަނެއް
 
އޭނާގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ފަންޑް ހޯދުމާއި ހަލާކުވެފައިވާ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުން

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔޫކްރެއިންގެ އެކި ސިޓީތަކާއި ޓައުންތައް ހަލާކުވަމުންދާއިރު މުޅި ޔޫކްރެއިން އަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ބިރުވެރިކަމެވެ. އިމާރާތްތައް ހަލާކުވެ ބިމާ ހަމަވެފައިވާއިރު ސިޓީތަކުން ފެންނަނީ ފަޅުކަމެވެ. މިހާލަތުގައިވެސް ޔޫކްރެއިންއަށް ދިރުން ގެނެސްދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ސެލޯ ކުޅޭ މީހެއް ކަމުގައިވާ ޑެނީސް ކަރަޝެވްޓްސެވް އަކީ ހަނގުރާމައިގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ އެއް ސިޓީ ކަމުގައިވާ ޚާރްކީވްގައި އުޅޭ މީހެކެވެ. އޭނާ އަންނަނީ ހަލާކުވެފައިވާ ތަންތަނުގެ ކައިރީގައި ހުރެގެން ސެލޯ ކުޅޭ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިޔާއަށް އަޕްލޯޑްކުރަމުންނެވެ.

މަރޗް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑެނީސް ސެލޯ ކުޅެ އޭގެ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިޔާ އަށް އަޕްލޯޑް ކުރަމުންދާއިރު އޭނާގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ފަންޑް ހޯދުމާއި ހަލާކުވެފައިވާ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުމެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޚާރްކީވްގެ އަރކިޓެކްޗަރ ކުރިން އޮތް ގޮތަށް ރުޖޫޢަކުރުމެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އޭނާ އަޕްކުރި ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ހަލާކުވެފައިވާ ސްކޫލެއް ގެ ތެރޭގައި އިނދެގެން ސެލިއޯ ކުޅޭ ތަނެވެ. އޭނާ ކުޅެމުންދިޔައީ "ޗެރީ ބްލޮސޮމްސް" އެވެ.

"އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ އަހަރެންގެ މިސިޓީ ދެކެ. އަހަރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އަހަރުމެންގެ ސިޓީ އާއި ގައުމު އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށް އަހަރުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެ." އޭނާ އަޕްލޯޑްކުރި ވީޑިއޯއެއްގެ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް