ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 17:52
ސްޕިޑް ބްރޭކަރުގައި ދަވާދުލަނީ
ސްޕިޑް ބްރޭކަރުގައި ދަވާދުލަނީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
ސްޕީޑް ބްރޭކަރުގައި ދަވާދުކުން
323 ސްޕީޑް ބްރޭކަރުގައި ދަވާދު އާކޮށް ނިމިއްޖެ
 
މުޅިން އަލަށް 103 ރޭމްޕް ހެދިފައިވޭ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ ހުރިހާ މަގުތަކުގައި ހުރި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތަކުގައި ދަވާދު އާކޮށް ނިންމައިފިއެވެ.

އާންމު ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ބައިގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިތުރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތަކުގެ މަސައްކަތް ތަފްޞީލް ކޮށްދެއްވަމުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާއްމު ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ކައުންސިލަރު އާދަމް ރަމީޒް ވިދާޅުވީ ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތަކުގައި ދަވާދު އާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަލަށް ހެދުނު ސްޕީޑް ބްރޭކަރު ހިމަނައިގެން 323 ސްޕީޑް ބްރޭކަރުގައި ވަނީ ދަވާދު އާކޮށް ނިމިފައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރޭމްޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ދަނީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރު ފެށުނުފަހުން މިއަދާއި ހަމަޔަށް މުޅިން އަލަށް 103 ރޭމްޕް ހެދިފައިވާ ކަމަށްވެސް ރަމީޒްގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާއްމު ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ކައުންސިލަރު އާދަމް ރަމީޒް ވިދާޅުވީ މިއީ ބުރަ މަސައްކަތް ތަކެއް ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ހިތްވަރާއި އެކު ރޯދައިގެ ކުރިން މިކަން ނިންމާލެވުމަކީ ވަރަށްބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއްކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް