ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 13:17
ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނަކީ ކީރީތި ގުރްއާން
ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނަކީ ކީރީތި ގުރްއާން
ހިރާ ސްކޫލް
ރޯދައަށް މަރުހަބާ ކިޔުން
"ރައްޔާން ގޭޓުން ވަނުމުގެ އުންމީދާއެކު ބޯޓަށް އަރާ"
 
ސްކޫލުން ރޯދަ މަހަށް މަރުހަބާކީ ތަފާތު ގޮތަކަށް

ގިނަ ސްކޫލުތަކެއްގައި ރޯދަ މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން އެކި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދެއެވެ. އެކި ގޮތްގޮތުން މި މައްސަރު ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ކުދިންނަށް އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ވެސް ހަވާލުކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު ފެނިގެން ގޮސްފައިމިވަނީ ސްކޫލެއްގެ ވަރަށް ތަފާތު މަސައްކަތެކެވެ. ރޯދަ މަހަށް އައްޑޫސިޓީގެ ހިރާ ސްކޫލުން މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ނަމޫނާ ކިޔަމުންނެވެ.

އެ ސްކޫލުން ވަނީ ރޯދަ މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ވީޑިއޯއެއް އަޕްލޯޑްކޮށްފައެވެ. މި ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ފްލައިޓެއްގައި ދަރިވަރުން ދަތުރުކުރާ މަންޒަރެވެ. އަދި އެ ފްލައިޓަކީ އެ ކުދިންގެ ކްލާސްރޫމަށްވާއިރު މި ވީޑިއޯގައި ވަރަށް އިބްރަތްތެރި ވާހަކަތަކެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން ވީޑިއޯ ފެށިގެން އަންނައިރު ކުދިންތައް ޓިކެޓް ދިނުމަށްފަހު ކްލާހަށް ވަންނަތަން ފެނެއެވެ. އެ ވީޑީއޯއިން ބުނެދޭ ގޮތުގައި އެ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނަކީ ކީރީތި ގުރްއާނެވެ. ކޯޕައިލެޓަކީ ހެޔޮ އަމަލުތަކެވެ. އަދި އީމާންކަމާއި ތަގުވާގެ ބެލްޓް އެޅުމަށާއި, ދަތުރުގައި ހޭދަކުރާ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އަޚުލާގުގެ ޖެކެޓް އެޅުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

ދަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ވީހާ ގިނަ ހެޔޮ އަމަލުތައް އިސް ކުރުމަށާއި, އެ ބޯޓަކީ ރުޅިއައުމާއި ދޮގު ހެދުމާއި މަކަރު ހެދުން ފަދަ ކަންކަން މަނާ ބޯޓެއްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ދުޢާ ކާޑުތައް ވެސް ދައްކައިދޭއިރު, އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުންނަމަ ދުޢާކުރުމަށް ވީޑިއޯގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ވީޑިއޯ ނިންމާލާފައިވަނީ ނަރަކައިން މިންޖުވެވޭ އަޅުންގެ ގޮތުގައިވުމަށް ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެސް ނަސޭހަތްތެރިވަމުންނެވެ.

މި ވީޑިއޯއަށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާއިރު ގިނަ މީހުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ނަމޫނާ މިސާލެއް ކަމަށާއި, ދަރިވަމުންނަށް ދެއްކި ހެޔޮ ތަރުބިއްޔަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ވަރަށް ތަފާތު މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކޮށް މީހުން ބުނީ މިއީ ވަރަށް މާނަ ފުން މެސެޖެއް ކަމަށެވެ. މި ވީޑިއޯއާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މަރިޔަމް ސިތާރާ ވިދާޅުވީ, ރޯދަ މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުން ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ތައްޔާރުކުރީ އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ސްކްރިޕްޓް ކަމަށެވެ. އެ ސްކްރިޕްޓް ކުދިންނަށް ކަމުދިޔުމުން ވީޑިއޯ ހަދަން ވިސްނުން އައިކަމަށެވެ. ސިތާރާ ވިދާޅުވީ ވީޑިއޯ ޝޫޓް ކުރީ ކުދިން އެއްވަގުތެއްގައި ސްކޫލަށް ގެނެސްގެން ކަމަށެވެ. އަދި ގާތްގަނޑަކަށް ސްކޫލުން ވީޑިއޯ އެޑިޓްކުރުމަށް 5 ގަޑިއިރު ހޭދަވި ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ސްކޫލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް ސިތާރާ ވިދާޅުވީ, މި ވީޑިއޯގެ އޯޑިއޯ ވަކިން ބައެއް މީހުން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެއީ ވަރަށް ހިތާމަކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން މިވީޑިއޯގެ އަސްލު މާނައާއި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތް ގެއްލިގެންދާ ކަމަށެވެ. ސިތާރާ ވިދާޅުވީ ސްކޫލުން އާންމުކުރި މި ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ތައުރީފު ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހިރާ ސްކޫލަކީ މިފަދަ ތަފާތު އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްކޫލަކަށްވާއިރު, ޔޫއޭއީގެ ސަރުކާރުން ދޭ "ޒައިދު ސަސްޓެނައިބިލިޓީ އެވޯޑް" ވެސް އެ ސްކޫލަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ހިރާ ސުކޫލަށް ލިބިފައިވަނީ، ގްލޯބަލް ހައިސްކޫލް ކެޓެގަރީން ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަންގެ އެއްވަނައެވެ.

މިއީ ރޯދަމަހަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލަކުން ކޮށްފައިވާ ތަފާތު މަސައްކަތަކަށްވާއިރު, އުންމީދަކީ ހުރިހާ ސްކޫލަކުން ވެސް މިފަދައިން "ކުދިންނަށް ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރުމަށް" ބާރު އަޅާ ސްކޫލުތަކަކަށް ވެގެން ދިޔުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
78%
0%
0%
22%
0%
ކޮމެންޓް