ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 12:49
ލަންކާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ހަމަނުޖެހުންތަކަކަށް
ލަންކާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ހަމަނުޖެހުންތަކަކަށް
އީޕީއޭ
ސްރީލަންކާގެ ހާލަތު
ސްރީލަންކާގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް
 
ދަތި ބޮޑުވެގެން ގޮސް ގިނަ އާއިލާތަކަށް ތިންއިރު ކައިގެން ތިބުންވެސް ވަނީ ދަތިކަމަކަށް ވެފައި

ސްރީލަންކާގައި މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ އާންމު ދަތި ހާލަތާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރަން ރޭ ނުކުތް އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން އެޤައުމުގެ ރައީސްގެ ގެކޮޅު ކުރިމަތީގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހަރުކަށިކަމަށް ބަދަލުވެ، ތަންތާންގައި ހުޅުޖަހާ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުރި މުޒާހަރާގައި ބަޔަކުވަނީ ބަހެއްގައި ހުޅުޖަހާފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯ އަދި އެހެން ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ކާފިއު ހިންގާފައިވީ ނަމަވެސް އާންމުންގެ ރުޅިގަނޑު އަދިވެސް މައިތިރި ނުވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވަނީ މިފަދަ މުޒާހަރާތަކަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ފަރާތްތައް އަޑީގައި ތިބެގެން ކުރުވާކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހާލަތު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މުޒާހަރާތަކަކީ ހަގީގީ ޝުއޫރުތައް ފާޅުކުރުމަށް ނުކުތް އާންމުންގެ މުޒާހަރާތަކެއް ކަމަށެވެ. އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރީ ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިހާލަތަށް ނިމުމެއް އަންނާނެ ދުވަހެއް ނޭނގި، އެކަމުގެ އެއްވެސް އުންމީދެއްވެސް ސަރުކާރުން ދީފައިނުވާތީއެވެ.

ބޭރު ފައިސާގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ ތެޔޮ ގަތުމަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާތީ ލަންކާގެ އިލެކްޓްރިސިޓީ ބޯޑުންވަނީ ކަރަންޓް ކަނޑަން ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ކަރަންޓު ކަނޑާ ވަގުތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރު ކުރަމުން ގޮސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައެއް ހިސާބުތަކުން 13 ގަޑިއިރަށް ވެސް ކަރަންޓް ކަނޑާފައިވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

ސްރީލަންކާގެ އިގްތިސާދު މިހާބޮޑަށް ދަށަށް ދިޔަ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތުވެސް ބޯމަތިވެފަ އޮއްވާ ކުލިއަކަށް ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް ހިމެނޭ ފަރޓިލައިޒަރު މުޅިން މަނާކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިންގެ ގިނަބަޔަކަށް އަލުން ގުދުރަތީ ފަރޓިލައިޒަރު ގަތުމަށް ދަތިވިއެވެ. މިއާއެކު ދަނޑު ގޮވާންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެ މަދުވެގެން ދިޔައެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ ދަޑުވެރިންނަށް ލިބުނު އާމްދަނީވެސް ބޮޑުތަނުން މަދުވެގެން ދިއުމެވެ.

މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ފައިސާ ހުރި މީހުންނަށްވެސް ގަންނާނެ ތަކެތި ބޭނުން ވަރަކަށް ނުލިބޭއިރު ބައެއް ބާވަތްތައް އަގުބޮޑުވެގެން ގޮސް އާންމު ގިނަ މީހުންނަށް ގަނެވޭ ވަރަށްވުރެވަނީ އަގުބޮޑުވެފައެވެ. އެހެން ކަމުން ގިނަ އާއިލާތަކަށް ތިންއިރު ކައިގެން ތިބުމަށްވެސް ދަތިވެފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. ފަހަށް ރައްކާކުރި މީހުންގެ އަތުގައި ހުރިއެއްޗެއްގައިވެސް ޖެހެންވަނީ މަޖްބޫރުވެފައެވެ.    

ގައުމު ރަނގަޅަށް ހިންގާ އަދި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް ބޭނުން ވަނީ "ސްޓްރޯންގ އާމް" އެއް ނުވަތަ ވަރުހުރި މުލައްދަޑިއެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ކެމްޕެއިން ކުރެއްވި ރައީސް ގޮތަބަޔާ، 2019 ވަނަ އަހަރު ބޮޑު އަޤުލަބިއްޔަތެއްގެ ތާއީދާއެކު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް، މިއަދުގެ ހާލަތުވެގެން ދަނީ ރައީސް ގޮތަބަޔާގެ ވަރަށް ބޮޑު ފެއިލިއަރެއް ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ގަބޫލު ކުރެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
17%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް