ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2022 | ބުދަ 15:41
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސޯލިހު
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސޯލިހު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ތަހުގީގުތައް
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ތަހުގީގުތަކެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، އެކަން ހިނގަމުން ނުދާކަމަށް ބުނުމުން ކުރި ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި
 
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ގެންދިޔައީ ތަހުގީގުތަކެއް ކުރަމުން
 
އޭނާ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރޭ
 
ހިޔާނާތުގެ ދަށުން ދޫކުރި ރަށަކާއި ތިން ފަޅެއްގެ މައްސަލައެއް ހިމެނޭ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާއި ގުޅޭ އިތުރު މައްސަލައެއްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސޯލިހުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އަހުމަދު ސޯލިޙުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމަކީ މި މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ދައުވާ ސާބިތުވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ސޯލިޙުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ތަހުގީގެއް ކުރިއަށް ގެންދާތީ، އެ ތަހުގީގާއި ގުޅޭ ރަށްތަކުގެ ލީސްގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައި ވަނިކޮށް، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަންތަނުގެ މައްސަލަ ބަލަމުން ނުދާކަމަށް ބުނެ އޭނާ ސޮއިކޮށް ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް ސިޓީތަކެއް ފޮނުވާފައިވާތީއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ކ އަތޮޅު ފަޅާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން ނުދާކަމަށް ބުނެ ކުންފުންޏަކަށް ފޮނުވި ސިޓީއަކާއި، މ ފޮއްތެޔޮ އާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން ނުދާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް ހިމެނެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ދަށުން ދޫކުރި ރަށަކާއި ތިން ފަޅެއްގެ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދަނިކޮށް، އެ ފަދަ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން ނުދާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އޭނާ ކުންފުނިތަކަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ވެއެވެ. އެއީ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގާކަން އެނގިހުރެ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކެއްކަން ދައުލަތުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ދައުލަތުން ބުނާ ގޮތުގައި ކ އަތޮޅު ފަޅު ލީސް ކުރުމަށް އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އޭނާ ވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ނަމުގައި ސިޓީ ފޮނުވާފައެވެ.

Advertisement

އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން 22 ކިތާބީ ހެއްކާއި ދެ ޝަފަހީ ހެކި ހުށައެޅިއެވެ. ހަމައެއާއެކު، ސޯލިހަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަވަނީ ސޯލިހު ކަމަށް ދައުލަތުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ދިފާއުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީއާއެކު ވާ ލިސްޓުގައި ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރި ރަށްތަކުގެ ލިސްޓު ކަމަށާއި، ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓު ނޫން ކަމަށް ދިފާއުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އަދި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވަނީ ހެޑްލީސް ރައިޓްސް ބަދަލު ކުރުމަށް ނުވަތަ ހިއްސާ ބަދަލު ކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އެކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގަން ކަމަށްވާއިރު، ދައުވާގައި ހަވާލާދީފައިވާ އެއްވެސް ސިޓީއަކީ އެ ދެ ބާވަތުގެ ދެ މުއާމަލާތުން މުއާމަލާތެއް ކުރުމާ ގުޅޭ ސިޓީތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އޭނާ ފޮނުއްވި ސިޓީތަކުގެ ސަބަބުން އެފަދަ މުއާމަލާތަކަށް މަގުފަހިވެފައިވެސް ނުވާ ކަމަށާއި، އެފަދަ މުއާމަލާތެއް ހިނގާފައިވެސް ނުވާ ކަމަށް ދިފާއުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ރިސޯޓެއްގެ ހައްގެއް ބަދަލުވާ ގޮތަށް އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިނގައިފި ނަމަ އެ ހުއްދަ ދޭނީ އެންމެ މަތީ ލެވެލްގައި މަޝްވަރާކޮށްފަ، އެ އިރެއްގައި ހުންނަ މިނިސްޓަރެއްގެ ނިންމުމަކުންކަން ޝަފަހީ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގޭކަމަށްވެސް އޭނާގެ ފަރާތުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލައިގައި އޭރުގެ ވަޒީރު ތަހުގީގަށް ހާޒިރުކުރެވި ދައުވާ ކުރުމާ މެދު އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާފައި ނެތްކަން ދިފާއުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބުދަ ދުވަހު ގާޒީ އަލީ އާދަމް ކުރެއްވި ޙުކުމުގައި ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް