ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2022 | ބުދަ 14:18
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު (ވ) އަދި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރ ޝަންކަރު (ކ) ޕޮލިސް ކޮލެޖް ހުޅުވައިދެއްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު (ވ) އަދި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރ ޝަންކަރު (ކ) ޕޮލިސް ކޮލެޖް ހުޅުވައިދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މަގޭ ރިޕޯޓް
ދޭދޭ ގައުމުތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށްގެން މެނުވީ ފައިދާއެއް ނެތެވެ.
 
އައްޑޫގައި ކުރިއަށްދާ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ ގައުމުތަކާއި ގުޅުން ބޭއްވުމުގެ އެއް ހެކި
 
އިންޑިއާގެ އެހީގައި ފުލުހުންގެ ތަމްރީނުތަކަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ކޮލެޖެއް ވަނީ އަޅައިދީފައި

ރާއްޖެއަކީ އަބަދުވެސް މުޅި ދުނިޔެއާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށްގެން ކުރިއެރުން ހޯދަމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. ތަރައްގީ އާއި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުންނެވެ. ވަކި ގައުމަކާއި ގުޅުން ކުޑަކޮށް ވަކި ގައުމަކާއި ދެމެދު ނަފުރަތު އުފެއްދުމަކީ ރާއްޖެއިން އެއްވެސް އިރެއްގައި ކުރި ކަމެއް ނޫނެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން އެހެން އަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއިރު ވަކި ގައުމަކަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަރޯސާވެ ދަރަނި އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއާއި ގުޅުން ހީނަރުވެގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެ މަންޒަރު ތަފާތުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެންނަނީ ހުރިހާ ގައުމަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހި މަންޒަރެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާއެކުއެވެ.

އިންޑިއާއަކީ މީގެ އެއް މިސާލެވެ. ކޮވިޑްގެ އެންމެ ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތުގައި ފެނިގެން ދިޔައީ އެތަކެއް ދީލަތި އެހީތެރިކަމެއް ދިން ތަނެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުނޑުނަ ނުދީ ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ތަރައްގީގެ ކަންކަން ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިކަން ދެމުންދިޔަ މަންޒަރެވެ.

އެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކޮވިޑުން އަރައިގަނެވުނުއިރު ރައްޔިތުން ބޭނުންވެފައި ތިބި އެތަކެއް ކަމެއް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. މީގެ އެއް މިސާލަކީ އިންޑިއާގެ އެހީއާއި ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެވެ.

މީގެ ތެރެއިން އިހައް ދުވަހަކު ހުޅުވުނު ނެޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓަކީ އެފަދަ އެއް މިސާލެވެ. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ރޫޙަކީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު، މުޅި މުއައްސަސާގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުވެ، ކުރިއަރައިދިޔުން ކަމުގައިވާއިރު، ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ކުރިއަރަންޖެހެނީ ނަފްސުކަން އެއީ ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ހަގީގަތެވެ. ކުރިއަރަންޖެހެނީ ކަންކުރާ މީހާއަށް ލިބިހުރި އީޖާބީ ވިސްނުމާއި، ހުނަރާއި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ހެޔޮ ހުލްގެވެ.

ފުލުހުން ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައި ހުޅުވިގެން އެދިޔަ ނެޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯރސްމެންޓަކީ، އެކި ސަރުކާރުތަކުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ. އެއީ، ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން، ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި އުފެއްދުމުގެ އެއް ބިނާއެވެ. އެއީ ރާއްޖެ، ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަވަންތަ ކަމުގައި ހިންދެމިލުމަށް އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ނިޔަތް ހެޔޮކަން ދައްކައިދޭ ރަމްޒެކެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން އެކި ސަރުކާރުތަކުން ދޫކޮށްލާފައިވާ އައްޑޫގެ މައި ދޮރާށި ވެސް އިންޑިއާގެ އެހީގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް މަގުވަނީ ހުޅުވިފައެވެ. ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ، އެ ސިޓީއަށާއި ދެކުނަށް ވަރަށް މުހިންމު ޕޯޓެކެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ، ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް މިނިސްޓަރު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ލަސްތަކެއްނުވެ ބިޑް ކުރެވި، އޭގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އައްޑޫ ގަމުގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސަރުކާރުން ވަނީ ދީފައެވެ.

ބިން ހިއްކުން އެއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ވަޢުދުނާމާގައި އޮތް ކަމެކެވެ. އެ ވަޢުދުނާމާ ތަންފީޛު ކުރަމުންދާއިރުގައި، މިހާރު ވަނީ އޭގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. މިއީ ވެސް އިންޑިއާގެ އެހީގައި އަދި ލޯނުގެ އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. އިންޑިއާގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން 194 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެއެވެ. އަދި ބިން ހިއްކަމުންދާއިރުގައި، ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އެތަނުގައި 5 ރަށް ހިއްކާނެއެވެ. އެކަން ވެގެންދާނީ، އެ ސަރަޙައްދަށް ޓޫރިޒަމް ގެނައުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ހިތްވަރަކަށެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރުގައި، މި ދަތިހާލާ އެކީގައި، އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވި ދަތި ހާލަތާ އެކީގައި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މިހާތަނަށް 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފިއެވެ. މިއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މިވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ބަޖެޓުން ކުރި ޚަރަދުގެ ބޮޑު ބައެކެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވެސް އިންޑިއާގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަސައްކަތެކެވެ. 77 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ އަވަށެއްގެ މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހެދިގެންދާނެއެވެ. މިއާއެކު ޒަމާނީ ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ވެސް ގާއިމް ވެގެންދާނެއެވެ. ޒަމާންތަކެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިއީ ވަކި ގައުމަކާއި ގުޅުން ބަދަހި ނުކޮށް ހުރިހާ ގައުމަކާއި އެކުއެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަދިވެސް އިތުރު ކަންކަން އެބަހުއްޓެވެ. މުޅި ރާއްޖެއަށް ބެލިނަމަވެސް ކަންކަން ދަނީ ހަމަ މި މޭރުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް މި ކަންކަން ފެނި އެކަން ހަޖަމްނުވާ މީހުން އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެއީ ހަމަ އެންމެ ބޭނުމެއްގައެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ވާހަކައަށް ފަސް އެޅުމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް