ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2022 | ބުދަ 07:40
ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިނާއި ދެމެދު ކުރިޔަށްދިޔަ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ރަޝިޔާގެ ބިލިއަނަރެއް ކަމުގައިވާ ރޯމަން އަބްރަމޯވިޗް
ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިނާއި ދެމެދު ކުރިޔަށްދިޔަ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ރަޝިޔާގެ ބިލިއަނަރެއް ކަމުގައިވާ ރޯމަން އަބްރަމޯވިޗް
ރޮއިޓަރސް
ތުރުކީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް
އަބްރަމޯވިޗަށް ވިހަދިން ވާހަކަ ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށް ތުރުކީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެއްޖެ
 
އަބްރަމޯވިޗްގެ ސްޕޯކްސްމަން އެއްޗެއް ނުބުނާކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއްގެ ނިޝާނެއް އަބްރަމޯވިޗްގެ ފުށުން ނުފެންނަކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ބުނޭ
 
ކިޔެވްގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ބައްދަލުވުމަށްފަހު އަބްރަމޯވިޗް އާއި ޔޫކްރެއިނުން ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން ވިހައިގެ އަސަރުކޮށްފައި ހުރުމުން ފެންނަފަދަ އަލާމާތްތައް ފެނިފައިވޭ
 
އަބްރަމޯވިޗް ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ އޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި

ރަޝިޔާގެ ބިލިއަނަރެއް ކަމުގައިވާ ރޯމަން އަބްރަމޯވިޗް ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިނާއި ދެމެދު ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމާއެކު ހުޅަނގާއި އެމެރިކާ އާއި ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރަޝިޔާގެ އޮލިގާކުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި މީހުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެކަކީ ރޯމަން އަބްރަމޯވިޗްއެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް އޮފީހުން އާންމުކުރި ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ދިގު މޭޒުގެ ދެފަރާތުގައި ދެ ގައުމުގެ ވަފުދު އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮތަށް ތިބޭތަނެވެ. އަބްރަމޯވިޗް އިނީ އެމޭޒާ ކައިރީގައި އޮބްޒާވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ މޭޒުގައެވެ.

ހަނގުރާމައަށް މަސްދުވަސް ވެފައިވާއިރު ތުރުކީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ވާހަކަތަކުގައި ރަޝިޔާއިން ވަނީ ކިޔެވް އާއި އުތުރު ސަރަހައްދުތަކަށް ދޭ ހަމަލާތައް މަދުކުރާނެކަމަށް ވައުދުވެފައެވެ.

ހަނގުރާމަ ފެށުނީއްސުރެ އަބްރަމޯވިޗް ވަނީ ދެ ގައުމު، ސުލްހައިގެ މޭޒުދޮށަށް ގެނެސް މިމައްސަލައިގައި ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ސުލްހައަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށް ބާރު އެޅުމަށް އަބްރަމޯވިޗް ވަނީ މަރޗް މަސް ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިން، ރަޝިޔާ، ތުރުކީ އަދި އިސްރާއީލަށްވެސް ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

ތުރުކީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ވާހަކަތަކުގައި އަބްރަމޯވިޗް ބައިވެރިވާތީ އެކަމާއި ޔޫކްރެއިންގެ ވަފުދުގެ ޑިޕްލޮމެޓަކު ހިތްހަމަނުޖެހި ޝުއޫރުފާޅުކުރިކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ރަޝިޔާއިން ބުނެފައިވަނީ އަބްރަމޯވިޗް ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ނޫންކަމަށާއި އަބްރަމޯވިޗް ވާހަކަތައް ކުރިޔަށްދާ ތަނުގައި އިނުމަށް ޔޫކްރެއިނުން ރަސްމީކޮށް ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށެވެ.

އަނެއްކޮޅުން މިމަހު ކިޔެވްގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ބައްދަލުވުމަށްފަހު އަބްރަމޯވިޗް އާއި ޔޫކްރެއިން އިން ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން ވިހައިގެ އަސަރުކޮށްފައި ހުރުމުން ފެންނަފަދަ އަލާމާތްތައް ފެނިފައިވާކަމަށް ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖަރނަލްއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަބްރަމޯވިޗްގެ ސްޕޯކްސްމަން އެއްޗެއް ނުބުނާކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއްގެ ނިޝާނެއް އަބްރަމޯވިޗްގެ ފުށުން ނުފެންނަކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެއެވެ.

ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްމަން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވަނީ އެޚަބަރު ދޮގުކުރައްވާ އެއީ މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއިން އުފަންކުރުވައިގެން އުޅޭ ވާހަކައެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ޔޫކްރެއިނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވާދިމް ޕްރިސްޓެއިކޯ ވިދާޅުވީ ވާހަކަތަކުގައި އަބްރަމޯވިޗް އަދާކުރާ ދައުރެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުގައިވެސް ހިމެނޭ މީހެއް ނޫންކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކްރެމްލިން އިން މީގެކުރިން ބުނެފައިވަނީ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފެށުމުގެ ކުރީކޮޅު އަބްރަމޯވިޗް އިސްދައުރެއް އަދާކުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ވާހަކަތަކަކީ ދެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ވަފުދުގެ ދެމެދު ކުރިޔަށްދާ ވާހަކަތައްކަމަށެވެ. ޓީވީން ފެންނަ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ އަބްރަމޯވިޗް ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބް އުރުދުޣާންގެ ސްޕޯކްސްމަން އާއި ޖެހިގެން އިން ގޮނޑީގައި އިނދެ ހެޑްފޯނު ރަނގަޅުކުރާ މަންޒަރެވެ. އޭރު ވާހަކަދައްކަވަމުން ގެންދެވީ ތުރުކީގެ ރައީސްއެވެ.

އަބްރަމޯވިޗްގެ ދެ ޔޮޓެއް މިދިޔަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ތުރުކީގެ ރިސޯޓެއް ކައިރީ ވަނީ ބަނދަރުކޮށްފައެވެ. އޭގެ އަގު 1.2 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައެވެ. ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަބްރަމޯވިޗްގެ އިތުރުން ރަޝިޔާގެ އެހެން ބިލިއަނަރުން އަންނަނީ ތުރުކީގައި އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
33%
0%
67%
ކޮމެންޓް