ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2022 | ބުދަ 05:57
ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިން އާއި ދެމެދު ކުރިޔަށްދިޔަ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް
ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިން އާއި ދެމެދު ކުރިޔަށްދިޔަ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ކިޔެވް އާއި އުތުރު ސަރަހައްދުތަކަށްދޭ ހަމަލާތައް މަދުކުރުމަށް ރަޝިޔާއިން ވައުދުވެއްޖެ
ޔޫކްރެއިންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިން އީޔޫގެ ގައުމަކަށް ވުމާމެދު ރަޝިޔާ ދެކޮޅު ނުހެދުން ހިމެނޭ
ބައެއް މާހިރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ރަޝިޔާއިން ހަމަލާދިނުން މަދުކުރާނެކަމަށް ވައުދުވި ސަރަހައްދުތަކަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ރަޝިޔާ ބަލިވަމުން އަންނަ ސަރަހައްދުތައް
ހަމަލާބަދަލުކުރުންތައް އެންމެ ބޮޑަށް ހިނގަމުންދާ ސަރަހައްދުތައްކަމުގައިވާ މަރިޕޯލް އާއި ޚާރްކީވް އާއި ސުމީ އާއި ޚާރްސަން އަދި މިކޮލައިވް އަށް ދޭ ހަމަލާތައް މަދުކުރާނެކަމަށް ހާމަކޮށްފައެއްނުވޭ

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިޔެވް އާއި އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން މިހާރަށްވުރެ މަދުކުރުމަށް ވައުދުވެއްޖެއެވެ.

ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ރަޝިޔާއިން މިކަމަށް ވައުދުވުއިރު މިއީ މިހާތަނަށް މިމައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ރަނގަޅު އިޝާރާތެއް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ފަރާތުންވެސް ކަންތައްތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރެއިންގެ ފަރާތުން ރަޝިޔާއަށް ރައްދުގައި ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންދާއިރު އާންމުން ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ތާށިވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް އައިއިރު އެތައް ހާސް ބަޔަކު މިހަނގުރާމައިގައި މަރުވެފައިވާއިރު ހަތަރު މިލިއަނާއި ގާތްކުރާ އަދަދެއްގެ ޔޫކްރެއިން މީހުން ރެފިޔުޖީންނަށް ވެފައިވެއެވެ. އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ރަޝިޔާގެ އިގްތިޞާދަށް ވަނީ ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ރަޝިޔާގެ ޑެޕިޔުޓީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަލެކްސެންޑަރ ފޯމިން ވިދާޅުވީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި އިތުބާރު އުފެއްދުމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށާއި ސޮއިކުރެވޭނެފަދަ އެއްބަސްވުމަކާއި ހަމައަށް ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިޔެވް އާއި ޗަރްނިހިވް އާއި ވީ ސަރަހައްދަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް މަދުކުރުމަށް ރަޝިޔާއިން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް އެންމެ ބޮޑަށް ހިނގަމުންދާ ސަރަހައްދުތައްކަމުގައިވާ މަރިޕޯލް އާއި ޚާރްކީވް އާއި ސުމީ އާއި ޚާރްސަން އަދި މިކޮލައިވް އަށް ދޭ ހަމަލާތައް މަދުކުރާނެކަމަށް ފޯމިން ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ މިނިންމުމާމެދު ހުޅަނގާއި އެމެރިކާއިން ބަލަމުން އަންނަނީ ޝައްކުގެ ނަޒަރުންނެވެ. އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލަކު ނަންހާމަ ނުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެން ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ މިނިންމުމާއެކު ޔޫކްރެއިންގެ އެހެން ހިސާބުތަކަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއްދޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ.

އަދި މިއީ ކިޔެވް ވަށައިގެންވާ ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތައް އަލުން ރުކުރުވާލުމަށް ވަގުތު ހޯދާ އެމީހުންގެ ޕްލޭންތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ކުރާކަމެއްކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ ފުރަތަމަ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ނުދާތީ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ބައެއް މާހިރުންވެސް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ރަޝިޔާއިން ހަމަލާދިނުން މަދުކުރާނެކަމަށް ވައުދުވި ސަރަހައްދުތަކަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ރަޝިޔާ ބަލިވަމުން އަންނަ ސަރަހައްދުތަކެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ހުށަހެޅުން:

ވާހަކަތަކުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ކިޔެވް އިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ ޔޫކްރެއިން އިން އެއްވެސް އެލައަންސަކާއި ބައިވެރިނުވުން ނުވަތަ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ ފައުޖުތައް ޔޫކްރެއިންގެ ފަސްގަނޑުގައި ނުބޭތިއްބުމެވެ. ނަމަވެސް ނޭޓޯގެ އަރޓިކަލް 5 ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތާއި އެއްފަދަ ގޮތަކަށް ސަލާމަތީ ގޮތުން ޔޫކްރެއިނަށް ޔަގީންކަން ބޭނުންވާނެއެވެ. ނޭޓޯގެ އަރޓިކަލް 5 ގައި ބުނެފައިވަނީ ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ގައުމަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީފިނަމަ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ހުރިހާ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން ތެދުވާން ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ މުޅި ނޭޓޯއަށް ދެވުނު ހަމަލާއެއްގެ ގޮތުގައި އެހިސާބުން ބެލެވިގެންދާނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިސްރާއީލް، ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ކެނެޑާ، ޕޮލެންޑް އަދި ތުރުކީ ފަދަ ގައުމުތަކަށް ސަލާމަތީ ޔަގީންކަންދޭ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ރަޝިޔާ އާއި އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ޖަރުމަނާއި އިޓަލީ އަށްވެސް މިކަމުގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ރެފްރެންޑްރަމް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ ކްރައިމިއާ އާއި ޑޮންބާސް ސަރަހައްދެވެ. މިދެ ސަރަހައްދާއި ގުޅޭގޮތުން ދެގައުމުގެ ލީޑަރުން މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ފަރާތުން އެންމެ އިސްކޮށް މިވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ވްލަޑްމިއަރ މެޑިންސްކީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިން އީޔޫގެ ގައުމަކަށް ވުމާމެދު ރަޝިޔާ ދެކޮޅު ނުހެދުން ހިމަނާފައިވާކަމަށެވެ. ރަޝިޔާއިން ވަނީ މީގެކުރިން ޔޫކްރެއިން އީޔޫ އަދި ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށްވުމާއި ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

މެޑިންސްކީ ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ ވަފުދުން ޔޫކްރެއިންގެ މިހުށަހެޅުން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ޕުޓިންއަށް އަރުވާނެކަމަށެވެ. މިކަމުގައި އެއްބަސްވުމަކާއި ހަމައަށް އައުމަށް އަދި ވަރަށް ދުވަސް އެބައޮތްކަމަށް މެޑިންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ވަފުދު ވަނީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިން އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ އާއި ދެބޭފުޅުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. މެޑިންސްކީ ވިދާޅުވީ ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށްދާނީ ދެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންނަށް ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުމަކާއި ހަމައަށް އާދެވުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް